ACTIVATE SIM

RWG Mobile App Telerau ac amodau

rwgmobile.wales

DRWY GOFRESTRU AM, LAWRLWYTHO YN RHANNOL NEU YN GYFAN GWBL, NEU DDEFNYDDIO UNHRYW UN O WASANAETHAU RWG MOBILE, RYDYCH YN CYTUNO I FOD YN RHWYM I’R TELERAU AC AMODAU HYN.

Darperir y gwasanaethau dan y telerau ac amodau hyn (y “Telerau ac Amodau”) gan Red White & Green Communications Limited.

Yn y Telerau ac Amodau hyn, golyga “RWG Mobile”, “rydym”, “ni”, neu “ein” RWG Mobile Telecoms Ltd a golyga “chi” ac “eich” chi; ein Cwsmer. Mae Red White & Green Communications Ltd yn gwmni cyfyngedig yn ymgorfforedig yn y DU ac wedi’i gofrestru o dan Rif Cwmni 09723063 a gyda swyddfa gofrestredig yn Tŷ Merlin, Parc Langstone, Casnewydd NP18 2HJ.

Disgrifiad o’r Gwasanaeth

Gwnaiff gwasanaeth RWG Mobile eich caniatau i gyfathrebu gydag unigolion eraill gan gynnwys defnyddwyr gwasanaeth RWG Mobile eraill. Gall rhai categorïau cyfathrebiadau fod yn Wasanaethau Taledig RWG Mobile a gofynant i chi brynu credyd er mwyn eu defnyddio.

Pwyntiau Allweddol

  • Dim ond gofalu am delerau ar sut y gwnewch ddefnyddio’r Gwasanaethau a wna’r telerau ar gyfer Gwasanaethau. Ni ofalant am eich pryniant o’ch Teclyn neu fynediad i’r rhyngrwyd drwy Wi-Fi neu ddata ffôn symudol y dylech ei ddarparu, ei sefydlu a’i thalu cyflenwyr trydydd parti ar wahân amdanynt. Ar ben hynny, cydnabyddwch bydd y Gwasanaethau Cyflenwyr Trydydd Parti hyn yn amodol i’w Telerau ac Amodau sydd, er mwyn osgoi amheuaeth, yn parhau i fod yn rhwym arnoch mewn perthynas â’ch defnydd o Wasanaeth RWG Mobile.
  • Rydych yn cydnabod yn benodol nad yw ein Gwasanaethau yn rhoi’r gallu i wneud galwadau gwasanaethau brys. Ar gyfer Galwadau Brys, rydych yn cydnabod ymhellach nad yw RWG Mobile yn disodli eich prif wasanaeth ffôn.
  • Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn cadw unrhyw declyn yr ydych yn defnyddio’r Gwasanaeth yn ddiogel. Mae hyn fel na ellir ei gyrchu gan bobl eraill sydd wedyn yn defnyddio eich cyfrif heb eich caniatâd.
  • Darperir gwasanaethau o fewn ein mannau rhwydwaith ardal ni, ein cyflenwyr a’n darparydd rhwydwaith. Ond mae bob amser yn bosibl yr effeithir ansawdd neu sylw ar brydiau.
  • Ni ddylech ddefnyddio’r Gwasanaethau i ddibenion anghyfreithlon neu amhriodol. Ni chaniateir unrhyw un o dan 18 i gael mynediad at
  • Wasanaethau a Gyfyngir gan Oed
  • Nid yw’r gwasanaeth yn addas i unrhyw un o dan 13 oed. Anogwn rieni i gyfranogi yng ngweithgarwch ar-lein eu plant i sicrhau na chesglir gwybodaeth gan blentyn heb ganiatâd rhiant
  • Rydych yn cytuno y gallwn ni a’n darparydd rhwydwaith brosesu eich data personol, a gasglwn neu a gyflwynwch i ni yn ystod gwerthiannau neu broses gofrestru, am nifer o ddibenion, gan gynnwys i agor a rheoli cyfrif i Wasanaethau, i gyflwyno cynnyrch a gwasanaethau a archebir gennych, ar gyfer gwirio credyd ac osgoi twyll, ac ar gyfer dadansoddi cynnyrch a marchnata uniongyrchol (yn amodol ar eich hoffterau) fel a amlinellwyd yn ein ‘Rhybudd Preifatrwydd’ yn y Telerau ar gyfer Gwasanaethau.

TELERAU AR GYFER GWASANAETHAU

1 Am eich cytundeb

1.1 Eich cyfrifoldeb chi yw sichrau y defnyddir unrhyw rif ffôn i gael mynediad at Wasanaethau a ganiateir yn y cytundeb hwn yn unig.

1.2 Nid yw’r cytundeb hwn yn gofalu am gyflenwi eich Teclyn. Nid yw gweithgynhyrchwyr y Teclynnau yn berthnasol i ni. Rhoddir unrhyw delerau perthnasol i Declynnau i chi ar wahân.

2 Beth a ddarparwn ar eich cyfer chi

2.1 Cymhwysiad – Rhaid i chi lawrlwytho a defnyddio y Cymhwysiad RWG Mobile ar bob teclyn yr ydych yn bwriadu defnyddio y Gwasanaeth RWG Mobile arno.

2.2. Rhif Ffôn – Gwnawn agor cyfrif i chi a gallwn gynnig rhif ffôn RWG Mobile rhithiwr i chi (a gallwn gytuno i’ch darparu â rhifau ffôn ychwanegol ar eich cais)

3 Trwydded

3.1 Wrth ystyried ac yn amodol ar eich taliad o’n Taliadau neu unrhyw symiau eraill sydd arnoch i ni o dan y Telerau ac Amodau hyn, fe wnaiff RWG Mobile roi hawl a thrwydded bersonol, gyfyngedig, nad ydynt yn drosglwyddadwy, diddymadwy, di-gyfyngedig i ddefnyddio unrhyw ran o’r Gwasanaethau a gytunwn i ddarparu i chi.

3.2 Ni wnewch:

3.2.1 ceisio copïo, cloddio data, storio, peirannu am yn ôl, dadgrynhoi, dadosod neu dynnu data fel arall o’r Gwasanaeth oni bai fel a gytunwyd fel arall yn y Telerau ac Amodau hyn;

3.2.2. cael neu hawlio unrhyw berchnogaeth mewn unrhyw feddalwedd (neu mewn unrhyw darddiad neu welliant) sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaethau;

3.2.3 is-drwyddedu defnydd y Gwasanaethau i unrhyw unigolyn; ac/neu

3.2.4 creu, ysgrifennu neu ddatblygu unrhyw feddalwedd deilliadol neu unrhyw feddalwedd arall yn seiliedig ar y Gwasnaaethau sy’n defnyddio Gwybodaeth berchnogol a Chyfrinachol RWG Mobile neu drwyddedwr trydydd parti RWG Mobile.

4 Gwasanaethau

4.1 Unwaith yr ydych wedi cofrestru a chadarnhau eich cyfrif, fe wnawn eich darparu â mynediad i’n Gwasanaethau.

4.2. Byddwch hefyd yn gallu lanlwytho a gyrru eich cynnwys eich hun gan ddefnyddio’r Gwasanaethau. Rydych yn rhoi trwydded rhydd o freindal, gwastadol a byd-eang i ni a’n darparydd rhwydwaith i storio, trosglwyddo neu fel arall trin unrhyw gynnwys a wnewch ei lanlwytho ar y Gwasanaethau.

4.3. Gallwn:

(a) codi neu dynnu allan rhai, neu ran, o’r Gwasanaethau o dro i dro. Gall hyn fod oherwydd technolegau gwahanol, darfodiad, nodweddion cynnyrch newydd neu wahanol, darparwyr cynnwys newidiol neu’r angen i ddisodli, amnewid neu addasu cynnwys. Yn amodol ar Gymal 7.1, gallwch ddiweddu’r cytundeb os yw’r amrywiad hwn yn debygol o fod o anfantais i chi fel a eglurwyd yn Nghymal 20; a

(b) penderfynu hefyd sut y cyflwynir Gwasanaethau i’r Teclyn neu a wneir ar gael i chi fel arall. Gallwn newid y ffordd y cânt eu cyflwyno neu a wneir ar gael i chi fel arall ar unrhyw amser.

5 Rhifau RWG Mobile

5.1 Unwaith yr ydych â chyfrif gallwn gynnig rhifau RWG Mobile i chi ar gyfer un neu fwy o wledydd.

5.2 Gallwch rentu hyd at bedwar Rhif RWG Mobile i’w defnyddio ar gyfer eich cyfrif RWG Mobile.

5.3 Am gyfnod cyfyngedig o amser o’r 1af Rhagfyr 2015, gall RWG Mobile ddyrannu rhif RWG Mobile i chi heb dâl rhentu gyda chyfrif RWG Mobile newydd. Gallwch ddewis i ddefnyddio hwn ar unrhyw amser yn ystod y cyfnod cynnig am rif RWG Mobile am ddim. Fodd bynnag, os gwrthodwch y rhif hwn, canslwch ef ar unrhyw amser neu troswch ef i rif y gallwch ddewis dalu rhent amdano. Os yw’n dod i ben, ni fyddwch yn gymwys am rif RWG Mobile arall am ddim. Byddwch fodd bynnag yn gallu rhentu rhifau RWG Mobile ychwanegol.

5.4 Gwnaiff RWG Mobile godi rhent ar gyfer holl rifau eraill RWG Mobile. Mae’r cyfraddau am hyn ar gael yn ap RWG Mobile.

5.5 Codir ar alwadau a dderbynnir gan unrhyw rif RWG UD neu Canada. Mae cyfraddau ar gyfer rhain ar gael o ap RWG Mobile. Os nad oes gennych ddigon o gredyd yn eich cyfrif ni dderbyniwch unrhyw alwadau neu negeseuon llais i’ch rhif UD/Canada. Mae am ddim derbyn SMS i’ch rhif RWG Mobile UD neu Canada

5.6 Dim tâl am alwadau ac SMS a dderbynnir gan unrhyw rif RWG Mobile arall. Mae am ddim derbyn galwadau ac SMS i unrhyw rif RWG Mobile sydd ddim ar gyfer yr UD neu Canada.

5.7 Codir ar alwadau ac SMS a yrrir o unrhyw rif RWG Mobile. Ceir y costau hyn ar wefan RWG Mobile neu yn ap RWG Mobile.

5.8 Rheoli rhif RWG Mobile am ddim. Bydd eich rhif RWG Mobile am ddim yn dod i ben wedi 30 diwrnod oni bai bod o leiaf un “digwyddiad” yn cymryd lle yn y cyfnod hwnnw. Digwyddiad yw pan ydych yn gwneud neu dderbyn o leiaf un alwad a atebwyd, rydych yn derbyn un neges llais, neu rydych yn gyrru neu dderbyn o leiaf un SMS ar eich rhif RWG Mobile am ddim.

5.8.1 Wedi pob digwyddiad ar rif RWG Mobile am ddim, mae gennych 30 diwrnod pellach o gyfnod rhentu am ddim ar gyfer y rhif RWG Mobile hwnnw. Nid yw cyfnodau rhentu am ddim yn gronnus

5.8.2 Gallwch ddewis trosi eich rhif RWG Mobile am ddim i rif RWG Mobile wedi’i rentu ar unrhyw amser, ar yr amod bod y rhif hwnnw yn parhau’n fyw ar eich cyfrif. Unwaith mae’r rhif wedi’i drosi fe wnewch dalu ffi rhentu amdano o hynny ymlaen, a chyhyd ag ydych yn cadw’r rhif hwnnw.

5.9 Rhifau RWG Mobile eraill. Bydd eich rhif RWG Mobile am ddim yn dod i ben wedi 30 diwrnod oni bai bod o leiaf un “digwyddiad” yn cymryd lle yn y cyfnod hwnnw. Digwyddiad yw pan ydych yn gwneud neu dderbyn o leiaf un alwad wedi’i hateb, rydych yn derbyn un neges llais, neu rydych yn gyrru neu dderbyn o leiaf un SMS ar eich rhif RWG Mobile am ddim.

5.9.1 Rhaid talu am rhentu rhifau RWG Mobile o flaen llaw. Er mwyn talu am gyfnod rhentu newydd, rhaid i chi gael cronfeydd digonol yn eich cyfrif i ofalu am swm y cymorth rhentu. Tra wedi mewngofnodi i’ch cyfrif, rhaid i chi ddilyn y ddolen i gadarnhau eich bod yn dymuno prynu cyfnod rhentu newydd. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gwneud hyn ar amser. Fel arall gall y rhif ddod i ben a gall gael ei ddisodli o’ch cyfrif.

5.9.2 Ar gyfer unrhyw rif RWG Mobile lle mae o leiaf un mis o rent wedi’i dalu, bydd cyfnod gras o hyd at 14 diwrnod wedi i’r cyfnod talu rhent ddod i ben. Yn ystod y cyfnod hwn ni ddileïr eich rhif rhithwir o’ch cyfrif a bydd eich rhif yn parhau i weithio fel arfer. Pan adnewyddwch y rhent ar gyfer y rhif hwn fodd bynnag, bydd y rhent yn cael ei ôl-ddyddio i ddyddiad pryd y daeth y cyfnod rhentu blaenorol i ben.

5.10 Porthu Rhifau RWG Mobile i mewn ac allan o’r Gwasanaeth.

5.10.1 Gallwch borthu eich rhif RWG Mobile allan o’n Gwasanaeth.
I borthu rhif DU allan, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein gwefan neu cysylltwch â support@rwgmobile.wales.
I borthu rhif UD allan, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein gwefan neu cysylltwch â support@rwgmobile.wales.
Gallwn godi ffi arnoch pan yn porthu rhif allan o’n gwasanaeth. Os gwnawn, fe wnawn hyn yn eglur ar y tudalennau cyfarwyddiadau perthnasol ar ein gwefan.

5.10.2 Gallwch borthu rhif ffôn presennol sydd yn eiddo i chi i wasanaeth RWG Mobile.
I borthu rhif DU i mewn, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein gwefan neu cysylltwch â support@rwgmobile.wales.
I borthu rhif UD i mewn, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ein gwefan neu cysylltwch â support@rwgmobile.wales.
Gallwn godi ffi arnoch pan yn porthu rhif allan i’n gwasanaeth. Os gwnawn, fe wnawn hyn yn eglur ar y tudalennau cyfarwyddiadau perthnasol ar ein gwefan.

6 Gwasanaethau Cyffelyb ar un Lefel RWG Mobile

6.1 Dros y Rhyngrwyd, gallwn wneud a derbyn galwadau cyffelyb ar yn lefel, a gyrru a derbyn negeseuon a/neu ffeiliau am ddim (gan gynnwys lluniau). I wneud hyn mae gennych chi a’r unigolyn yr ydych yn gyrru atynt â chyfrifon RWG Mobile byw a rhaid i chi fod wedi cysylltu â’r Rhyngrwyd drwy Wi-Fi neu ddata ffôn symudol. Nid oes rhaid i chi gael balans credyd ar eich cyfrif RWG Mobile i ddefnyddio’r gwasanaethau cyffelyb ar un lefel.

6.2 Gweithreda’r gwasanaeth cyffelyb ar y lefel o’ch prif rif SIM yn unig, sef y proffil a grëwyd â’ch rhif SIM. Rhaid i’r rhif fod eich Enw Defnyddiwr hefyd. Ni allwch ddefnyddio gwasanaethau cyffelyb ar un lefel gyda rhifau RWG Mobile.

6.3 Rydych yn cytuno y gall RWG Mobile osod cyfyngiadau ar y defnydd o’r gwasanaeth Cyffelyb ar un Lefel er mwyn sicrhau “defnydd teg” a gwarchod Gwasanaeth a rhwydweithiau RWG Mobile. Mae hyn yn enwedig os ymddengys i RWG Mobile bod Gwasanaeth neu rwydweithiau RWG Mobile yn cael eu hailwerthu neu eu camddefnyddio fel arall, gan gynnwys drwy eu defnydd neu fynediad gan ddefnyddio unrhyw feddalwedd system nas dosbarthwyd nac a awdurodwyd gan RWG Mobile.

7 Tarfu ar Wasanaethau

7.1 Gall bod sefyllfaoedd pan nad yw Gwasanaethau ar gael yn barhaus neu effeithir yr ansawdd. Ni allwn felly warantu gwasanaeth parhaus yn rhydd o feiau. Er enghraifft:

(a) pan rydym ni neu ein darparydd rhwydwaith angen gwneud gwaith uwchraddio, cynnal a chadw neu waith arall ar y rhwydwaith neu Wasanaethau; ac

(b) oherwydd ffactorau eraill y tu hwnt i’n rheolaeth, fel cysylltedd rhyngrwyd gwael yn achosi colli pecyn jiter ac ansawdd llais gwael; nodweddion neu ymarferoldeb eich Teclyn; gofynion rheoleiddio; diffyg capasiti; ymyriadau i wasanaethau gan gyflenwyr eraill; namau mewn rhwydweithiau cyfathrebu eraill; y tywydd neu ymyrraeth radio a achosir gan fryniau, twneli neu rwystrau corfforol eraill.

8 Beth a wnewch yn ôl

Sefydlu a chadarnhau eich cyfrif.

8.1 I sefydlu cyfrif RWG Mobile rhaid i chi ddilyn y weithdrefn gadarnhau. Os ydych yn methu â gwneud ni wnawn agor cyfrif i chi.

Diogelu eich Cyfrinair a Theclynnau.

8.2 Rhaid i chi gadw eich cyfrinair porthol RWG Mobile yn ddiogel a chyfrinachol. Rydych hefyd yn gyfrifol am ddiogelwch eich Teclyn. Dylech sicrhau eich bod yn ei gadw’n ddiogel. (Cyfeiriwch at ganllaw defnyddiwr gweithgynhyrchydd y Teclyn ar gyfer manylion o sut i gadw eich Teclyn yn ddiogel).

8.3 Dylech newid eich cyfrinair yn syth os ydych yn dod yn ymwybodol bod rhywun â mynediad i Wasanaethau ar eich cyfrif heb eich caniatâd.

8.4 Gallwch fewngofnodi i RWG Mobile drwy eich cyfrif Facebook. Atgoffir chi y dylech gadw y manylion hyn yn ddiogel. Os ydych yn derbyn yr opsiwn hwn gallwch fod wedi’ch mewngofnodi i RWG Mobile pa bryd bynnag yr ydych wedi mewngofnodi i Facebook.

8.5 I’r graddau mwyaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol, rydych â chyfrifoldeb llawn am holl weithgarwch sy’n digwydd mewn perthynas â defnydd y Gwasanaethau, gan gynnwys ond ddim yn gyfyngedig i ddefnyddio eich Cyfrif RWG Mobile.

Defnydd cyfrifol o Wasanaethau

8.6 Mewn perthynas â’ch defnydd o’r Gwasanaeth, byddwch yn:

8.6.1 sicrhau bod chi neu eich cynrychiolwyr yn darparu gwybodaeth wir, cywir, cyfredol a chyflawn amdanoch eich hun fel a awgrymwyd gan y ffurflen gofrestru cwsmeriaid;

8.6.2 cynnal a diweddaru’r wybodaeth hon i’w chadw’n wir, cywir, cyfredol a chyflawn. Cyfeirir at wybodaeth ynghylch defnyddiwr fel “Data Defnyddiwr”. Os yw unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn anwir, anghywir, ddim yn gyfredol neu yn anghyflawn, mae gan RWG Mobile yr hawl i atal neu derfynu eich cyfrif yn syth a gwrthod rhoi defnydd i chi o Wasanaeth RWG Mobile nawr nac yn y dyfodol

8.7 Gallwch ond defnyddio Gwasanaethau:

(a) os ydych dros 13 mlwydd oed. Nid yw’r gwasanaeth hwn yn addas i rywun yn iau na hyn.

(b) fel a amlinellwyd yn y cytundeb hwn; ac

(c) eich defnydd personol eich hun. Golyga hyn na ddylech ailwerthu neu fanteisio’n fasnachol ar un o’r Gwasanaethau neu gynnwys. Ni ddylech ddynwared neu greu hunaniaeth ffug o unrhyw unigolyn, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i Swyddog RWG Mobile, arweinydd fforwm, arweinydd neu westai.

8.8 Ni ddylech ddefnyddio Gwasanaethau neu rif ffôn i ganiatau unrhyw un arall i ddefnyddio Gwasanaethau neu rif ffôn ar gyfer defnydd anghyfreithlon neu amhriodol. Er enghraifft:

(a) ar gyfer gweithgarwch twyllodrus, troseddol neu anghyfreithlon arall;

(b) mewn unrhyw ffordd sy’n torri hawliau unigolyn arall, gan gynnwys hawlfraint neu hawliau eiddo deallusol eraill;

(c) copïo, storio, addasu, cyhoeddi neu ddosbarthu Gwasanaethau neu gynnwys (gan gynnwys synnau galw), oni bai lle rhown ganiatâd;

(d) lawrlwytho, gyrru neu lanlwytho cynnwys o faint neu amledd gormodol. Cysylltwn â chi os yw eich defnydd yn ormodol;

(e) mewn unrhyw ffordd sy’n torri unrhyw ddiogelwch neu fesurau diogelu eraill neu mewn unrhyw ffordd arall sy’n niweidio neu ymyrryd â’n rhwydwaith, rhwydweithiau neu systemau eraill neu Wasanaethau;

(f) ffugio neu ddileu priodoliadau awduron, rhybuddion cyfreithiol neu briodol eraill neu ddynodiad neu labeli perchnogol eraill

(g) defnyddio neu roi cyfeiriadur neu fanylion am gwsmeriaid i eraill.

8. 9 Dylech bob amser gydweithredu â ni a dilyn ein cyfarwyddiadau rhesymol i sicrhau defnydd a diogelwch priodol o’r Gwasanaethau a’ch cyfrif. Dylech hysbysu support@rwgmobile.wales yn syth os credwch fod diogelwch eich cyfrif wedi’i dorri. Dylech ond defnyddio Teclynnau a awdurdodir gennym ni ar gyfer Cysylltedd â’n rhwydwaith a chydymffurfio hefyd â holl ddeddfwriaeth perthnasol yn berthnasol i’w defnydd.

Defnydd cyfrifol o Wasanaethau Negeseua a Storio
8.10 Tra’n defnyddio’r Gwasanaethau Negeseua, ni ddylech yrru neu lanlwytho:

(a) unrhyw beth a warchodir gan hawlfraint, oni bai eich bod â chaniatâd;

(b) swmp digymell neu gyfathrebiadau masnachol neu gyfathrebiadau masnachol eraill, neu gyrru unrhyw firysau yn ymwybodol; neu

(c) unrhyw beth sy’n anweddus, sarhaus, enllibus, difenwol, peryglus, aflonyddol, bygythiol neu anghyfreithlon mewn unrhyw ffordd arall.

8.11 Gallwn roi cyfyngiadau ar ddefnyddio Gwasanaethau penodol, fel Gwasanaethau Negeseua neu Wasanaethau Stori. Er enghraifft, gallwn gyfyngu ar faint negeseuon neu le storio.

Defnydd cyfrifol o Wasanaethau a Gyfyngir gan Oed
8.12 Os ydych yn 18 oed neu’n hŷn ac rydych â mynediad at Wasanaethau a Gyfyngir gan Oed, ni ddylech ddangos na gyrru cynnwys gan y Gwasanaethau Cyfyngiad ar Oed i unrhyw un o dan 18 oed. Dylech hefyd sicrhau eich bod wedi diffodd unrhyw fynediad at Wasanaethau a Gyfyngir gan Oed os ydych yn gadael unrhyw un o dan 18 oed i ddefnyddio’ch Teclyn. Atgoffir y rhai o dan 18 oed na ddylent gael mynediad at unrhyw Wasanaethau a Gyfyngir gan Oed.

Defnydd cyfrifol o Wasanaethau y tu allan i’r DU
8.13 Os ydych yn defnyddio Gwasanaethau o wlad y tu allan i’r DU, gall eich defnydd o’r Gwasanaeth fod yn amodol ar gyfreithiau a rheoliadau sy’n berthnasol yn y wlad arall honno. Nid ydym yn atebol am eich methiant i gydymffurfio gyda’r rheolau neu reoliadau hynny.

9 Galwadau Gwasanaethau Brys

9.1 RYDYCH YN CYDNABOD A CHYTUNO YN BENODOL NA CHYNHELIR/CYNORTHWYIR GALWADAU BRYS GAN FEDDALWEDD NEU WASANAETHAU RWG Mobile. NI WARANTIR NA FYDD RWG Mobile NEU UNRHYW UN O’N CYSYLLTIEDIGION, IS-GWMNÏAU, RHIANT GWMNÏAU, ASIANTAETHAU, DARPARWYR GWASANAETH RHWYDWAITH, PARTNERIAID, NEU WEITHWYR YN ATEBOL AM ANALLU I WNEUD Y FATH ALWADAU. YN YCHWANEGOL, RYDYCH YN CYDNABOD YN BENODOL Y BYDD MEDDALWEDD AC/NEU WASANAETHAU RWG Mobile YN DOD I BEN YN YSTOD TORIAD PŴER AC/NEU YMYRRAETH I’CH CYSYLLTIAD RHYNGRWYD. NI FYDDWCH YN GALLU DEFNYDDIO MEDDALWEDD NA GWASANAETHAU RWG Mobile I DDEILAU UNRHYW RIF FFÔN GAN GYNNWYS GWASANAETHAU BRYS.

9.2 EICH CYFRIFOLDEB CHI YW CYNNAL TANYSGRIFIAD TELEFFONI LLINELL SEFYDLOG GONFENSIYNOL I SICRHAU EICH BOD Â MYNEDIAD PARHAUS I WASANAETHAU BRYS.

10 Ein hawliau – Eiddo Deallusol

Mae holl hawliau, gan gynnwys hawlfraint mewn Gwasanaethau a’u cynnwys, yn perthyn i ni, ein darparydd rhwydwaith, neu ein ffynhonnell trwyddedig, fel darparydd cynnwys. Rydym ni a hwy yn cadw ein holl hawliau a’u hawliau hwythau.

11 Eich Cyfrif RWG Mobile

11.1 Fe wnawn godi ein ffioedd arnoch am ddefnyddio rhai o’n Gwasanaethau (y “Costau”). Manylir ar y Costau hyn yn ein rhestrau prisiau ar wefan RWG Mobile neu yn ap RWG Mobile neu fel a hysbysir fel arall i chi, pan ydych yn defnyddio ein Gwasanaethau (y “Rhestrau Prisiau”).

11.2 Rydych yn ymgymryd i fod yn gyfrifol yn unig am:

11.2.1 unrhyw ac holl gostau a dynnir oherwydd eich defnydd o unrhyw rif mynediad, lleol neu fel arall;

11.2.2 unrhyw ac holl gostau a dynnir gan eich defnydd o unrhyw declyn mewn cysylltiadau â Gwasanaethau RWG Mobile neu fel arall. Mae’r rhain yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig, i ffôn cellog neu symudol neu lechen a

11.2.3 holl drafodion bilio. Mae trafodion bilio yn cynnwys trafodion cofrestru (pryniannau pan yn cofrestru) a thrafodion pryniant (pryniannau a wneir wedi cofrestru). Gallwch dalu am yr holl drafodion drwy gerdyn credyd ac/neu gerdyn debyd a dulliau talu eraill fel sydd ar dudalennau prynu ein Gwefan. Gallwch hefyd brynu credyd o wefan iTunes.

11.3 Trosir holl bryniannau a wneir mewn arian gwahanol i Ddoleri yr UD i Ddoleri yr UD ar gyfradd gyfnewid i’w phenderfynu gan RWG Mobile. Delir cyfrifon RWG Mobile mewn Doleri yr UD, beth bynnag fo arian y pryniant. Amcangyfrif yn unig fydd unrhyw arddangosiad o’ch credyd RWG Mobile mewn arian gwahnol i Ddoleri yr UD. Gellir cael cyfrifeg gywir o’ch credyd RWG Mobile ar unrhyw amser drwy ddewis Doleri yr UD pan yn dewis yr arian i’w arddangos ar eich dangosfwrdd RWG Mobile.

11.4 Didynnir bilio SMS o’ch credyd RWG Mobile ar y radd a enwebwyd yn ôl SMS. Mae SMS yn seiliedig ar gostau ar maint eich neges. Penderfynir ar faint neges gan y protocol signalau sydd ar waith. Gall rhain amrywio gan ddibynnu ar yr iaith fewnbwn. Gellir cael mwy o wybodaeth ar faint neges drwy gysylltu â support@rwgmobile.wales.

11.5 Cewch eich codi mewn blociau 60 eiliad am unrhyw alwadau cysylltiedig a wneir gan ddefnyddio Gwasanaeth RWG Mobile, oni bai ein bod yn dweud fel arall yn ysgrifenedig. Talgrynnir costau yn ôl yr alwad neu SMS i ddau pwynt degol o un Ddoler yr UD.

11.6 Chi sy’n bennaf gyfrifol am unrhyw gostau crwydro a dynnir o ganlyniad i ddefnyddio unrhyw wasanaethau, gan gynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i Wasanaethau RWG Mobile. Chi sy’n gyfrifol am dalu am hwnnw ar wahân i’ch cyflenwyr trydydd parti. Mae hyn yn benodol berthnasol i rai o’n Gwasanaethau fel gwasanaeth Adalw RWG Mobile. Os ydych, heb gyfyngiad, yn lawrlwytho neu ddiweddaru Cymhwysiad RWG Mobile neu yn cael mynediad at Wasanaethau RWG Mobile, gallwch orfod talu cyfraddau rhyngrwydd eich gweithredwr ffôn symudol safonol am yr amser yr ydych yn gysylltiedig â’r rhyngrwyd drwy eich teclyn ffôn symudol. Byddwch yn ymwybodol gall costau rhyngrwyd fod yn uchel yn enwedig tra rydych yn crwydro. Byddwch yn gyfrifol yn unigol am unrhryw gostau gweithredwr ffôn symudol (e.e. costau rhyngrwyd a dynnir tra’n crwydro) neu gostau ychwanegol eraill.

11.7 Gwnaiff y credyd yn eich cyfrif RWG Mobile ddod i ben wedi cyfnod o 12 mis oni bai eich bod:

(a) yn ychwanegu at eich cyfrif gyda chredyd Gwasanaeth neu

(b) â rhif RWG Mobile actif sydd wedi gwneud neu wedi derbyn galwad neu neges llais neu wedi gyrru neu dderbyn SMS neu

(c) eich bod wedi gwneud galwadau taladwy neu wedi gyrru SMS taladwy o’ch rhif SMS RWG Mobile.
Golyga hyn bydd y dyddiad dod i ben mewn gwirionedd bob tro yn 12 mis o ddyddiad yr adlwyth llwyddiannus diweddaraf neu ddefnyddio y gwasanaeth RWG Mobile fel a ddisgrifir uchod.

11.8 Rydych yn cydnabod a chydnabod bod:

11.8.1 GALL RWG Mobile NEWID NEU FEL ARALL ADDASU UNRHYW UN NEU’R HOLL DELERAU YMA, GAN GYNNWYS HEB GYFYNGIAD, CYFRADDAU NEU GYNLLUNIAU GALW AR UNRHYW AMSER YN UNOL Â’R TELERAU AC AMODAU HYN;

11.8.2 MAE HOLL WERTHIANNAU YN DERFYNOL. Oni bai y dywedir yn y Telerau ac Amodau hyn, ni wnaiff RWG Mobile roi ad-daliad o unrhyw bryniant oni bai bod gofyn am hynny gan y gyfraith neu pan mae toriad system eang estynedig o Wasanaeth yn cwmpasu methiant y canlynol i gyd: ein gweithredwr rhwydwaith, mynediad lleol, mynediad di-doll, terfynu yn y cartref, a therfynu rhyngwladol, neu methiannau system eraill fel a benderfynwyd gan RWG Mobile yn ôl ei ddisgresiwn llwyr;

11.9 Pan yn defnyddio unrhyw rifau sydd ar gael neu nad ydynt yn ddaearyddol gan gynnwys rhifau “Rhadffôn” (os o gwbl), codir arnoch yn unol a’n Rhestr Prisiau ar ein gwefan. Rydych yn cydnabod a chytuno y gall y cyfraddau perthnasol i’r rhifau hyn fod yn uwch na’r cyfraddau yn berthnasol i rifau daearyddol.

11.10 Gall taliadau fod yn amodol ar lefelau ychwanegol o gadarnhad cyn cânt eu dal gan RWG Mobile. Y nod yw gwarchod cyfrifon a diogelwch cwsmeriaid. Golyga hyn y gall eich taliad gael ei oedi cyn cael ei brosesu gan ein tîm cymedroli taliadau. Gyrrir hysbysiad atoch unwaith y prosesir eich taliad ac yr ychwanegir y cronfeydd i’ch cyfrif.

11.11 Mae taliadau cardiau credyd a debyd yn cael eu gweithredu a’u prosesu gan X-Mobility Limited (rhif cofrestredig 5748799, cyfeiriad Cumbrian House 84 Cumbrian Gardens Golders Green, Llundain, NW2 1EL) ar ran Red White & Green Communications Ltd.

12 Trosglwyddo credyd i ffrind

12.1 Yn amodol ar y Telerau ac Amodau hyn ac i gyfarwyddiadau RWG Mobile, bydd gan gwsmer RWG Mobile (“Cwsmer RWG Mobile yr Anfonwr”) hawl i drosglwyddo credyd i gwsmer RWG Mobile arall (“Cwsmer RWG Mobile y Derbynnydd) ar yr amod bod:

12.1.1 Cyfrif Cwsmer RWG Mobile yr Anfonwr â digon o falans credyd ar gael;

12.1.2 Cwsmer RWG Mobile yr Anfonwr ond yn gallu trosglwyddo hyd at gyfanswm y balans gweddilliol yn eu cyfrif RWG Mobile;

12.1.3 Rhaid i Gwsmer RWG Mobile y Derbynnydd fod yn rhestr cysylltiadau Cwsmeriaid RWG Mobile yr Anfonwr;

12.1.4 Os yw cyfrif Cwsmer RWG Mobile yr Anfonwr yn cael ei oedi am resymau diogelwch, bydd cyfirf Cwsmer RWG Mobile y Derbynnydd hefyd yn cael ei oedi dros dro. Ni fydd y credydau a dderbynnir ar gael i Gwsmer RWG Mobile y Derbynnydd hyd nes bydd cyfrif Cwsmer RWG Mobile yr Anfonwr yn cael ei ailgychwyn;

12.1.5 Nid yw’r swm a drosglwyddwyd i Gwmser RWG Mobile y Derbynnydd yn ad-daladwy i gyfrif Cwsmer RWG Mobile yr Anfonwr gan RWG Mobile;

12.1.6 Ni all Cwsmer RWG Mobile yr Anfonwr drosglwyddo credyd hyrwyddol

12.1.7 Mae’r nodwedd ‘Trosglwyddo Credyd’ ond ar gael o’ch cyfrif RWG Mobile ar-lein neu fel a nodwyd fel arall yn ysgrifenedig gan RWG Mobile

12.1.8 Rhaid i’r Anfonwr wneud cyfanswm y taliadau yn fwy na $10 i RWG Mobile (neu yn gyfatebol mewn punnoedd sterling) cyn cael eu gadael i drosglwyddo credyd RWG Mobile i ddefnyddiwr RWG Mobile arall.

13 ATAL NEU DERFYNU EICH GWASANAETHAU

13.1 Gallwn Atal ac/neu Derfynu un neu’r holl Wasanaethau a ddefnyddiwch heb rybudd os:

(a) credwn yn rhesymol eich bod wedi’n darparu â manylion ffug neu gamarweiniol ynghylch eich hun fel yr amlinellwyd yn Adran 8.4;

(b) hysbyswn chi fod eich gorddefnydd o’r Gwasanaethau yn achosi problemau i ddefnyddwyr eraill, ac eich bod yn parhau i ddefnyddio Gwasanaethau yn ormodol;

(c) credwn fod eich Teclyn ar goll neu wedi’i ddwyn;

(d) credwn yn rhesymol eich bod wedi defnyddio Gwasanaethau neu rif ffôn i ddibenion anghyfreithlon neu amhriodol yn groes i’n gofynion o ddefnydd cyfrifol yn Adran 8 uchod;

(e) derbyniwn gŵyn ddifrifol yn eich erbyn a gredwn i fod yn wir (er enghraifft, os derbyniwn gŵyn eich bod yn defnyddio Gwasanaethau yn unrhyw un o’r ffyrdd a waherddir yn Adrannau 8.6 ac 8.10);

(f) mae gofyn i ni atal eich Gwasanaethau gan y gwasanaethau brys neu awdurdodau llywodraeth eraill; neu os

(g) credwn yn rhesymol eich bod wedi caniatàu eich Teclyn gael ei ddatgloi drwy ddull anawdurdodedig;

(h) os credwn eich bod mewn unrhyw ffordd wedi torri unrhyw delerau o’r Telerau ac Amodau hyn, unrhyw Gytundeb Trwydded Defnyddiwr Terfynol RWG Mobile neu Gytundeb Trwydded Defnyddiwr Terfynol trydydd parti perthnasol neu ein datganiad preifatrwydd.

13.2 Gallwn yn ein disgresiwn llwyr sôn amdanoch wrth unrhyw awdurdod, corff neu asiantaeth leol, gwladwriaethol neu ffederal os torrwch unrhyw un o’r Telerau ac Amodau hyn, unrhyw Gytundeb Trwydded Defnyddiwr Terfynol RWG Mobile neu ein Datganiad Preifatrwydd. Gallwn hefyd, yn ein disgresiwn llwyr, gydymffurfio ag unrhyw drydydd parti a effeithir drwy ddarparu gwybodaeth ac/neu ddata mewn trafodion sifil neu droseddol.

14 Atebolrwydd

14.1 Gosodir ein holl rwymedigaethau i chi sy’n berthnasol i Wasanaethau yn y cytundeb hwn. Os dymunwch wneud unrhyw amrywiadau i’r cytundeb hwn neu’n dibynnu ar unrhyw amod arall, rhaid i chi gael ein cytundeb i’r amrywiad neu amod yn ysgrifenedig.

14.2 I’r graddau mwyaf a ganiatawyd gan gyfraith berthnasol, ni fydd RWG Mobile yn atebol am gost caffael nwyddau a gwasanaethau amgen. Ni fyddant chwaith yn atebol am gost yn arwain o unrhyw ddeunydd, nwyddau neu wasanaethau a brynir neu a geir. Nac ychwaith negeseuon a dderbyniwyd neu drosglwyddiadau a roddwyd drwy neu gan ddefnyddio Gwasanaethau RWG Mobile. Ni fyddant chwaith yn atebol o ganlyniad i fynediad anawdurdodedig i neu newid eich trosglwyddiadau neu ddata, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i, iawndal am golli enillion, defnydd, data neu asedau anniriaethol eraill, hyd yn oed os yw RWG Mobile wedi cael eu cynghori o’r posibilrwydd o’r fath iawndal. Rydych yn cytuno ymhellach, i’r graddau mwyaf a ganiatwyd gan gyfraith berthnasol, na fydd RWG Mobile yn atebol am unrhyw iawndal yn codi o ymyrriad, gwahardd dros dro neu derfynu Gwasanaethau RWG Mobile a achosir gan drydydd partïon neu am achosion y tu hwnt i reolaeth RWG Mobile. Mae’r rhain yn cynnwys ond ddim yn gyfyngedig i iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, achlysurol, arbennig, canlyniadol neu enghreifftiol. Mae’r rhain p’un ai y cyfiawnhawyd y fath ymyrraeth, ataliaeth dros dro neu derfyniad neu beidio – yn esgeulus neu fwriadol.

14.3 Ac eithrio beth a osodwyd yn 14.4:

(a) eithrir telerau, amodau a gwarantau yn berthnasol i Wasanaethau;

(b) ac mae atebolrwydd cyfan ein darparydd rhwydwaith i chi am rywbeth a wnawn neu na wnawn yn gyfyngedig i £3,000 am un hawliad neu gyfres o hawliau perthnasol; a

(c) nid ydym ni na’n darparydd rhwydwaith yn atebol am unrhyw golled incwm, busnes neu enillion, neu am unrhyw golled neu lygru data mewn cysylltiad â defnyddio Gwasanaethau. Nid ydym ni na’n gweithredwr rhwydwaith yn atebol am golled neu niwed nag a ragwelwyd yn rhesymol pan aethoch i’r cytundeb.

(d) nid ydym ni na’n darparydd rhwydwaith yn atebol am golli defnydd arian neu arbedion disgwyliedig, colli gwybodaeth, colli cyfle, ewyllys neu enw da, cost caffael nwyddau neu wasanaethau amgen neu unrhyw fath o golled neu ddifrod anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol. Boed hyn wedi’i achosi gan gamwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri cytundeb neu fel arall neu, a ragwelwyd yn rhesymol y fath golledion gennym ni neu beidio. Mae hyn hyd yn oed os yw RWG Mobile wedi eu hymgynghori o bosibilrwydd o’r fath iawndal.

14.4 Nid ydym o dan unrhyw rwymedigaeth i olygu, adolygu neu addasu y Deunydd neu unrhyw gynnwys trydydd parti. Fodd bynnag cadwn yr hawl i ddisodli unrhyw wybodaeth am Gwsmeriaid neu gynnwys trydydd parti ar unrhyw amser a heb rybudd.

14.5 Eithriwn holl atebolrwydd o unrhyw fath mewn perthynas â:

13.5.1 cywirdeb, cyflawnrwydd neu addasrwydd ar gyfer unrhyw ddiben o unrhyw Ddeunyddiau; a

13.5.2 gweithredoedd neu hepgoriadau darparwyr telegyfathrebu eraill neu wasanaethau Rhyngrwyd neu ar gyfer namau mewn neu fethiannau eu hoffer.

14.6 Rydym yn ymwadu, heb gyfyngiad, holl atebolrwydd am ddwyn hunaniaeth neu unrhyw gamddefnydd o’ch hunanieth neu wybodaeth.

14.7 Rydych yn cydnabod y bydd ein cyfarwyddwyr, aelodau staff, is-gontractwyr, trwyddedwyr a chyflenwyr yn manteisio ar gyfyngiadau a gwaharddiadau atebolrwydd a amlinellir yn y cymal hwn, gan gynnwys yn nhelerau Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999. Nid oes dim yn y Telerau ac Amodau hyn sy’n eithrio neu gyfyngu atebolrwydd neu gamliwio twyllodrus.

14.8 I’r graddau mwyaf a ganiatwyd gan gyfraith berthnasol, mae RWG Mobile yn ymwrthod yn benodol ag unrhyw ac/neu holl atebolrwydd am gostau mewnol crwydro ffôn symudol, costau data ffôn symudol ac/neu gostau trydydd parti tebyg neu anhebyg yn berthnasol i ddefnyddio unrhyw wasanaeth RWG Mobile o ffôn symudol, neu unrhyw declyn neu gyfrifiadur arall tra mae’n crwydo neu mynd at wasanaeth cyfradd premiwm.

14.9 Ni fydd RWG Mobile yn atebol i chi mewn unrhyw ffordd am fethiannau, diffygion neu oedi yn narpariaeth Gwasanaeth RWG Mobile, neu a achosir am unrhyw un o’r rhesymau canlynol:

14.9.1 rydych wedi darparu gwybodaeth anghywir pan yn cofrestru gyda Gwasanaethau RWG Mobile;

14.9.2 nid yw eich teclyn ffôn symudol yn gallu derbyn Gwasanaethau RWG Mobile; neu

14.9.3 mae eich teclyn ffôn symudol allan o gyrraedd neu ni ellir cysylltu ag ef am rhyw reswm

14.10 Rydych bob amser o dan ddyletswydd i liniaru unrhyw golledion a ddioddefir gennych chi.

14.11 Oherwydd nid yw rhai taleithiau neu awdurdodaethau yn caniatau eithrio neu gyfyngu atebolrwydd ar gyfer iawndal canlyniadol neu achlysurol (gan gynnwys colledion a amlinellwyd yng Nghymal 16). Mewn rhai taleithiau neu awdurdodaethau, bydd atebolrwydd RWG Mobile (ei drwyddedwyr) neu gysylltiedigion RWG Mobile yn gyfyngedig i’r cyflwr uchaf a ganiateir gan y gyfraith. Nid yw RWG Mobile yn cymeradwyo, gwarantu na sicrhau unrhyw gynnyrch neu wasanaeth trydydd parti a gynigir drwy RWG Mobile. Ni fydd yn barti i neu mewn unrhyw ffordd yn gyfrifol am fonitro unrhyw drafodiad rhyngoch chi a darparwyr trydydd parti o gynnyrch neu wasanaethau.

14.12 Does dim yn y cytundeb hwn sy’n disodli neu gyfyngu ein hatebolrwydd am dywll, marwolaeth neu anaf personol a achsir gan ein esgeulustod neu am unrhyw atebolrwydd sydd ddim yn gyfyngedig neu a eithrir gan gyfraith berthnasol. Os ydych yn ddefnyddiwr, ni wnaiff telerau y cytundeb hwn effeithio unrhyw un o’ch hawliau statudol sydd gennych, na ellir eu heithrio gan y cytundeb hwn. Am fwy o wybodaeth am eich hawliau statudol, cysylltwch ag Nghymal Safonau Masnach eich awdurdod lleol neu Cyngor ar Bopeth.

Gwasanaethau – Maes lle nad oes gennym gyfrifoldeb

14.13 Ceisiwn sicrhau cywirdeb, ansawdd a chyflwyniad amserol Gwasanaethau. Fodd bynnag:

(a) nid ydym ni na’n darparwyr rhwydwaith yn derbyn cyfrifoldeb am ddefnyddio, neu ddibynnu ar, Wasanaethau neu eu cynnwys, neu am unrhyw amhariadau i, neu fethiannau neu oedi, mewn Gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys, heb gyfyngiad, am unrhyw Wasanaethau rhybuddio neu Wasanaethau canfod firysau; ac

(b) yn amodol i Nghymal 8.3 rydym ni a’n darparwyr rhwydwaith ddim yn gwneud unrhyw gynrychiolaethau i gywirdeb, ehangder, cyfanrwydd, ansawdd, arian, natur rhydd o wallau, cydnawsedd, diogelwydd neu addasrwydd i’r diben o Wasanaethau neu eu cynnwys. Darparir hwy i chi ar sail ‘fel y mae’; a

(c) nid ydym ni na’m darparwyr rhwydwaith yn rhoi cyngor i chi o unrhyw fath (gan gynnwys heb fuddsoddiad cyfyngiad neu gyngor meddygol). Lle mae Gwasanaethau yn cynnwys gwybodaeth buddsoddi, nid ydym yn gwneud gwahoddiadau nac yn cynnig cymhellion i fynd i mewn i unrhyw gytundebau buddsoddi.

14.14 Ni fyddwn ni na’n darparwyr rhwydwaith yn atebol:

(a) am unrhyw golled efallai y byddwch yn ei hwynebu o ganlyniad i rhywun yn defnyddio eich cyfrinair, gyda, neu heb, eich caniatâd; neu

(b) os ydym ni neu hwy yn methu cynnal ein dyletswyddau, neu ddarparu Gwasanaethau, oherwydd rhywbeth y tu hwnt i’n rheolaeth.

Cynnwys a gwasanaethau eraill – Meysydd lle nad oes gennym gyfrifoldeb.
14.15 Efallai y gallwch ddefnyddio Gwasanaethau:

(a) i lanlwytho, e-bostio neu drosglwyddo cynnwys gan ddefnyddio Gwasanaethau; a

(b) cael mynediad at gynnwys a frandir neu a roir gan eraill ac i gaffael nwyddau a gwasanaethau gan eraill. Lle rhown y fath fynediad i chi, yr oll a wnawn yw trosglwyddo’r cynnwys i chi a nid ydym yn paratoi nac yn ymarfer rheolaeth dros y cynnwys, nwyddau neu wasanaethau. Nid ydym ni na’n darparwyr rhwydwaith yn gyfrifol neu’n atebol mewn unrhyw ffordd am, nac yn cymeradwyo, y cynnwys, nwyddau neu wasanaethau hyn.

14.16 Bydd yr Nghymal 14 hon yn berthnasol hyd yn oed wedi i’r cytundeb ddarfod.

15 Rhybudd Preifatrwydd ac Eich Gwybodaeth

15.1 Gallwn basio a rhannu eich gwybodaeth bersonol i’n darparydd rhwydwaith, darparwyr gwasanaethau cyfathrebiadau a darparwyr gwasanaeth rhwydwaith ar gyfer canfod ac atal lladrad a thwyll, a chynnal unrhyw weithgareddau neu ddatgeliadau i gydymffurfio ag unrhyw angenrhaid rheoleiddiol, llywodraethol neu gyfreithiol.

15.2 Os ydych yn defnyddio Gwasanaethau o wlad y tu allan i’r DU, gall fod yn angenrheidiol i drosglwyddo eich gwybodaeth i’r wlad honno. Os yw’r wlad honno y tu allan i’r AAE, gall triniaeth o’ch gwybodaeth bersonol fod yn amodol ar gyfreithiau a rheoliadau sy’n berthnasol yn y wlad honno ac efallai na fydd yn gwarchod eich gwybodaeth i’r un safonau sy’n berthnasol yn y DU a’r AAE.

15.3 Rhaid i chi gadw unrhyw gyfrineiriau neu fewngofnodion yn berthnasol i’ch cyfrif a’r Gwasanaeth yn ddiogel. Ni ddylech eu rhannu â neb. Os ydych yn canfod neu’n amau bod rhywun arall yn gwybod eich cyfrineiriau neu fewngofnodion, neu yn gallu eu dyfalu, dylech gysylltu â ni yn syth a gofyn i ni eu newid. Eich cyfrifoldeb chi yw hyn.

15.4 Efallai gwnawn gysylltu â chi cyn, yn ystod ac wedi’r Tymor er mwyn gweinyddu, gwerthuso, datblygu a chynnal Gwasanaethau RWG Mobile.

15.5 Gweithreda RWG Mobile yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998 ac yn unol â’r ‘Polisi Preifatrwydd’ ar gael ar ein Gwefan (y “Polisi Preifatrwydd”). Mae gofyn i chi hefyd gydymffurfio â holl ddeddfwriaeth gwarchod data.

15.6 Drwy gofrestru am y Gwasanaethau rydych yn caniatau i ni ddefnyddio ac/neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i’r dibenion canlynol:

15.6.1 Gall prosesu eich cais a all, lle bo’n berthnasol, gynnwys gwirio credyd gan asiantaeth cyfeirnodi credyd a all gofnodi bod gwiriad credyd wedi’i wneud;

15.6.2 Darparu neu drefnu bod trydydd partïon yn darparu cyfleusterau gofal cwsmer/desg gymorth ac yn eich bilio am Wasanaethau RWG Mobile (a all gynnwys datgelu eich gwybodaeth i drydydd partïon ar gyfer y dibenion hynny’n unig);

15.6.3 Cynnal ansawdd ac i ddibenion hyfforddiant, gall RWG Mobile fonitro a recordio sgyrsiau ffôn â chi;

15.6.4 I’ch hysbysu am gynnyrch neu wasanaethau RWG Mobile eraill oni bai y bu i chi optio allan i chi yn ystod y broses ymgeisio neu rydych yn hysbysu ein gwasanaethau cwsmer yn ysgrifenedig i support@rwgmobile.wales gan ddynodi nad ydych yn dymuno derbyn yr wybodaeth hon gennym.

15.6.5 Datgelu eich holl ddata personol i reoleiddiwr neu’n rhannol (h.y. Ofcom, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth), llys, neu gorff cyhoeddus i gydymffurfio ag unrhyw ofyniad rheoleiddiol, llywodraeth neu gyfreithiol; a

15.6.6 Cyfathrebu gwybodaeth sy’n disgrifio arferion neu batrymau defnyddio a/neu demograffeg sail cwsmeriaid RWG Mobile yn gyfan neu’n rhannol (gan gynnwys chi). Mae hyn yn anhysbys a nid yw’n disgrifio na datgelu pwy yw cwsmeriaid i unrhyw drydydd parti.

15.7 Lle bo gofyn, bydd gan RWG Mobile hawl i wneud eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn ar gael i wasanaethau brys.

15.8 Ni wnaiff RWG Mobile werthu eich data i unrhyw drydydd parti.

16 Ymwadiad o Warantau

Efallai na wnaiff y cyfreithiau perthnasol mewn rhai awdurdodaethau ganiatau cyfyngiad neu eithrio atebolrwydd mewn contractau â defnyddwyr. Felly gall rhan o Gymalau 16 a 17 fod yn amherthnasol i chi. Er enghraifft, os ydych yn ddefnyddiwr, ni wnaiff telerau y Telerau ac Amodau hyn effeithio unrhyw un o’r hawliau statudol sydd gennych. Ni all y rhain gael eu heithrio gan y Telerau ac Amodau hyn.

16.1 Rydych yn cadarnhau bod defnyddio Gwasanaethau ar eich risg eich hun.

16.2 Darperir Gwasanaethau RWG Mobile ar sail “fel y mae” a “FEL AR GAEL”.

16.3 I’r eithaf mwyaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol, mae RWG Mobile yn ymwrthod yn bendant â holl warantau o unrhyw fath, boed wedi’i fynegi neu a awgrymir, gan gynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i’r gwarantau awgrymedig o farchnadwyedd, ansawdd boddhaol, addasrwydd i ddiben penodol neu allu i gyflawni canlyniad a dim tresbas penodol. Nid yw RWG Mobile yn gwarantu y bydd Gwasanaethau RWG Mobile yn cwrdd â’ch gofynion; nac y bydd y Gwasanaethau yn ddi-dor, amserol, diogel, neu’n rhydd o nam. Nid yw RWG Mobile yn gwarantu chwaith canlyniadau a ellir eu cael o ddefnyddio Gwasanaethau RWG Mobile neu gywirdeb neu ddibynadwyedd unrhyw wybodaeth a geir drwy ddefnyddio Gwasanaethau RWG Mobile neu y cywirir diffygion yng Nghwasanaethau RWG Mobile. Nid yw RWG Mobile nac unrhyw ddarparwyr gwybodaeth RWG Mobile yn awgrymu unrhyw warantau ynghylch cywirdeb neu ddibynadwyedd y negeseuon a dderbyniwyd neu a ofynnwyd drwy ddefnyddio Gwasanaethau RWG Mobile neu’r wybodaeth, deunydd, gwasanaethau neu gynnwys a gynhwysywd ynddo (y “Deunydd”).

16.4 Yn absenoldeb twyll, ni wnaiff gwybodaeth llafar neu ysgrifenedig neu gyngor a roir gan RWG Mobile neu ei asiantaethau greu gwarantiad nac arwain at unrhyw atebolrwydd arall nag a roir yn y Telerau ac Amodau hyn.

16.5 Rydych yn cadarnahu nad oes gennym reolaeth dros unrhyw Ddeunydd ac/neu ddata a lawrlwythir neu a geir fel arall drwy eich defnydd o Wasanaethau RWG Mobile. Defnyddir y cynnwys hwn ar eich disgresiwn a menter eich hun. Cydnabyddwch a cytunwch mai chi yn unig sy’n gyfrifol am unrhyw ddifrod i’ch system gyfrifiadruol neu golli data sy’n arwain o lawrlwytho y fath Ddeunydd ac/neu ddata.

16.6 Nid yw RWG Mobile yn gwarantu cywirdeb neu gyflawnrwydd unrhyw Ddeunydd a arddangosir, prynir neu a geir drwy neu gan Wasanaethau RWG Mobile neu unrhyw drafodiad a roir drwy’r gwasanaeth. Nid yw RWG Mobile yn atebol chwaith i’r eithaf mwyaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol. I’r eithaf mwyaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol, ni fydd RWG Mobile yn atebol am unrhyw oedi, hepgoriadau neu wallau yn y Deunydd. Ni fyddant yn atebol am unrhyw ddibynniaeth o hynny ymlaen. Yn absenoldeb twyll, ni wnaiff cyngor na gwybodaeth, boed yn llafar neu’n ysgrifenedig, gennych chi gan RWG Mobile, ei aelodau staff, asiantaethau neu is-gontractwry neu drwy neu gan ddefnyddio Gwasanaethau RWG Mobile greu unrhyw warantiad na ddywedir yn benodol yma. Cydnabyddwch na wnewch ddibynnu ar unrhyw Ddeunydd pan yn gwneud unrhyw benderfyniad busnes (neu pan yn cymryd unrhyw benderfyniad). Cydnabyddwch a chadarnewch mai eich menter chi eich hun yw eich defnydd o’r Deunydd.

16.7 Rydych yn cydnabod y gall bod amodau ychwanegol a arddangosir ar-lein yn berthnasol i Ddeunydd penodol, a gytunwch i dderbyn cyn cael mynediad at y Deunydd perthnasol.

17 Indemniad

17.1 Fe wnewch indemnio a dal RWG Mobile, ei gysylltiedigion, is-gwmnïau, swyddogion, asiantaethau, partneriaid, gweithwyr a thrwyddedwyr yn ddiniwed oddi wrth ac yn erbyn:

17.1.1 unrhyw a holl hawliau, gweithrediadau a gweithdrefnau a wneir neu a ddaw gan unrhyw drydydd parti,

17.1.2 holl atebolrwydd, colledion, costau, iawndal (gan gynnwys costau cyfreithiol fel rhan o broses cyn-gyfreitha a thaliad llawn neu fel arall), a chostau a dynnir gan RWG Mobile,

17.1.3 oherwydd neu yn codi o’n defnydd o Wasanaethau RWG Mobile, eich cysylltiad â Gwasanaethau RWG Mobile, chi’n torri y Telerau ac Amodau hyn, neu dorri unrhyw hawl trydydd parti.

18 Hawliau Perchnogol

18.1 Rydych yn cydnabod a chytuno y gwarchodir cynnwys, gan gynnwys ond ddim yn gyfyngedig i destun, meddalwedd, cerddoriaeth, sain, ffotograffau, graffeg, fideo neu Ddeunydd Gwasanaethau RWG Mobile eraill neu a geir yn hysbysebion noddwyr neu wybodaeth a gyflwynir i chi drwy Wasanaethau RWG Mobile neu hysbysebwyr gan hawlfreintiau, nodau masnach, patentau, neu hawliau a chyfreithiau perchnogol arall. Gallwch gydnabod a chytuno y caniateir i chi ddefnyddio’r Deunydd hwn yn unig fel yr awdurdodwyd yn benodol gan RWG Mobile neu’r hysbysebwyr perthnasol. Ni chewch gopïo, ailgynhyrchu, trosglwyddo, dosbarthu, na chreu gweithiau deilliadol o’r fath gynnwys neu wybodaeth heb awdurdodiad ysgrifenedig penodol.

18.2 Rydych yn cytuno’n benodol bydd holl hawliau eiddo deallusol yng Ngwasanaethau RWG Mobile, gan gynnwys ond ddim yn gyfyngedig i’n Gwefan, ein apiau RWG Mobile ac/neu holl systemau sylfaenol, platfformau cymorth, syniadau, cynlluniau busnes ac/neu eitemau tebyg neu anhebyg sy’n gysylltiedig ag RWG Mobile yn ymgynefino â budd unig RWG Mobile. Rydych yn cytuno ymhellach na beiriannu am yn ôl, dadgrynhoi ac/neu geisio fel arall i ddysgu’r syniadau ac algorithmau sylfaenol ac/unrhyw syniad, cysyniad, cynnwys ac/neu eiddo perchnogol arall. Ni wnewch chwaith achosi na chaniatau i Barti arall wneud yr un fath.

Hysbysiadau a Anfonwyd at Gwsmeriaid
18.3 Gyrrir unrhyw rybudd a roir i chi drwy’r post, drwy neges ffôn symudol neu bost electronig, drwy ein Gwefan neu drwy arddangos rhybuddio ni chi drwy Wasanaethau RWG Mobile. Gall hyn gynnwys hysbysiad ar ddangosfwrdd eich cyfrif RWG Mobile neu hysbysiad cyffredinol ar ein Gwefan.

18.4 Rhaid i chi yrru rhybuddion i ni drwy’r post neu wasanaeth personol neu e-bost a yrrwyd
CYFEIRIAD POST: Tŷ Merlin, Parc Langstone, Casnewydd NP18 2HJ
CYFEIRIAD E-BOST: support@rwgmobile.wales

19 Cwynion

Ceisiwn wneud pob ymdrech i sicrhau fod ein cwsmeriaid yn hapus gyda’r lefel o wasanaeth a dderbyniant gennym ni. Fodd bynnag, er ein hymdreichion gorau, gall pethau fynd o chwith. Cymerwn gwynion cwsmeriaid o ddifrif. Anelwn i’w datrys yn gyflym ac effeithlon. Os oes gennych gŵyn ynghylch unrhyw ran o’n gwasanaeth, cysylltwch â’n tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar support@rwgmobile.wales neu cyfeiriwch at ein cod ymarfer cwynion a geir ar wefan RWG Mobile. Gallwch hefyd ofyn am gopi gan ein tîm gwasanaeth cwsmer.

20 Addasu y Telerau ac Amodau hyn

20.1 Mewn achos bod unrhyw amrywiad a wnaiff RWG Mobile i’r Telerau ac Amodau hyn o anfantais i’ch deunydd, fe wnaiff RWG Mobile roi 30 diwrnod o rybudd o leiaf i chi yn unol â Chymal 19. Ni wnaiff y newid ddod i rym hyd diwedd y cyfnod rhybudd o 30 diwrnod. Gallwch, o fewn 14 diwrnod o’n rhybudd, roi dim llai na 14 diwrnod o rybudd i RWG Mobile y gwnewch derfynu y Telerau ac Amodau hyn os na dynnir y diwygiad yn ôl. Er mwyn sicrhau parhad, amser a ddengys i’ch rhybudd gael ei dderbyn gennym. Os nad ydym wedi derbyn eich rhybudd o fewn yr amser hwnnw, byddwch yn rhwym i delerau y Telerau ac Amodau hyn fel y’i hamrywiwyd.

20.2 Yn amodol i Gymal 20.1 uchod, byddwn â hawl eich hysbysu am unrhyw ddiweddariadau ac/neu amrywiadau o delerau y Telerau ac Amodau hyn a’n costau, drwy e-bost, drwy rybudd ar anfonebau RWG Mobile neu drwy bostio ein Telerau ac Amodau ar ein Gwefan.

21 Telerau eraill

21.1 Llywodraethir y cytundeb hwn gan gyfraith Lloegr hyd nes byddwch yn byw yn Yr Alban. Yn yr achos hynny, fe’i lywodraethir gan Gyfraith yr Alban. Mae pob un ohonom yn cytuno i ddod ag ond gweithrediadau cyfreithiol ynghylch y cytundeb hwn mewn llys yn y DU.

21.2 Os ydych chi, neu ni neu ein darparydd rhwydwaith, yn oedi, neu ddim yn gweithredu i orfodi ein hawliau priodol o dan y cytundeb hwn, nid yw hyn yn eich atal chi, na ninnau, na hwythau, rhag gweithredu yn hwyrach ymlaen.

21.3 Os nad yw unrhyw o delerau yn y cytundeb hwn yn ddilys neu’n gyfreithiol orfodol, ni effeithir y telerau eraill. Gallwn amnewid unrhyw eitem nas effeithir yn gyfreithiol gydag amod sydd.

21.4 Gallwn aseinio neu drosglwyddo ein hawliau a rhwymedigaethau o dan eich cytundeb i barti sy’n cytuno i barhau i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau o dan y cytundeb hwn, ar yr amod nas effeithir eich hawliau o dan y cytundeb neu warantau eraill a roir gennym. Ni all unigolyn arall (oni bai am ein aseinai, os oes) elwa o’r cytundeb hwn.

21.5 Mewn amgylchiadau eithriadol, gall awdurdod llywodraeth orchymyn ailddyrannu neu newid ffôn symudol. Yn yr achos hwn, bydd rhaid i ni newid eich rhif ffôn ar gyfer Gwasanaethau.

21.6 Rydych yn cadarnhau eich bod â chapasiti cytundebol llawn i gytuno i’r gytundeb.

Hawliau Trydydd Parti.

21.7 Gwneir y cytundeb gennym ni er ein budd ni a’n darparydd rhwydwaith.

21.8 I ddibenion Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 bwriedir i’n darparydd rhwydwaith gael yr hawl i orfodi unrhyw hawliau a roddwyd iddo o dan y cytundeb hwn. I’r graddau hynny, bydd gan ein darparydd rhwydwaith yr un hawliau yn eich erbyn ag a fyddai ar gael pe baent yn arwyddo’r cytundeb.

Geirfa ar gyfer Telerau Gwasanaethau

Gwasanaethau Ychwanegol: gwasanaethau ychwanegol neu atodol lle codir tâl yn ychwanegol at y taliadau cyfnodol sefydlog am y Gwasanaethau (os yn berthnasol).

Gwasanaethau a Gyfyngir gan Oed: unrhyw Wasanaethau a ddefnyddir gan gwsmeriaid 18 neu drosodd.

Ffi Ganslo: dull, tâl a godir os diweddwn y cytundeb oherwydd eich ymddygiad neu os gorffennwch eich cytundeb o fewn y Tymor Gofynnol. Gall y ffi hon ofalu (heb gyfyngiad) ar eich Taliadau cyfnodol sefydlog am y Tymor Gofynnol, ein costau gweinyddol, costau a dynnir gennym wrth Gysylltu a Dadgysylltu y Gwasanaethau a’n taliadau i weithredwyr, darparwyr rhwydwaith, storfeydd neu asiantaethau.

Costau: costau ar gyfer mynediad at, a defnyddio, Gwasanaethau. Gall y costau hyn ofalu (heb gyfyngiad) ar gostau cyfnodol sefydlog, costau defnyddio, ffioedd gweinyddu cyfrif, ffioedd am Gysylltu a Dadgysylltu, Ffi Ganslo (lle bo’n berthnasol) ac unrhyw gostau a dynnir wrth gasglu taliadau dros ben gennych chi.

Cysylltiad: yr weithdrefn lle rhown fynediad i Wasanaethau i chi. Mae gan ‘Wedi cysylltu’, ‘Yn cysylltu’, ac ‘ail-Gysylltu’ ystyron cyfatebol.

Difrod: unrhyw ddifrod damweiniol, sydyn ac annisgwyl i’r Teclyn a achoswyd gan ddulliau allanol sy’n effeithio swyddogaeth weithredol y Teclyn.

Datgysylltiad: gweithdrefn lle ataliwn eich mynediad i Wasanaethau. Mae gan ‘wedi dadgysylltu’ ac ‘yn dadgysylltu’ yr un ystyron.

Teclyn: y teclyn neu declyn symudol a awdurdodi gennym ar gyfer Cysylltu â’r rhwydwaith a ddefnyddir i gael mynediad at Wasanaethau.

Digwyddiad: Mae rhif RWG Mobile yn gwneud unrhyw un o’r canlynol – gwneud neu dderbyn galwad a atebwyd, derbyn neges llais, neu yrru neu dderbyn SMS.

Dod i ben (rhif RWG Mobile): pan ddisodlir RWG Mobile o gyfrif a ni ddefnyddir mwyach.

Gwasanethau Negeseua: unrhyw Wasanaethau e-bost, ffacs a neges llais, Gwasanaethau neges testun a negeseua amlgyfrwng, rheoli gwybodaeth personol a chyfleusterau negeseua neu gyfathrebu sy’n gadael i chi gyfathrebu ag eraill.

MSISDSN: y rhif a ddefnyddir ar gyfer llwybro galwadau neu SMS i danysgrifwr

Darparydd Rhwydwaith: ein cyflenwr/wyr Rhif RWG Mobile trydydd parti.

Cyffelyb ar un Lefel: “galwadau” neu “negeseuon” a yrrir dros gysylltiad ryngrwyd Wi-Fi neu ddata symudol byw gan un defnyddwir RWG Mobile i un arall, ar yr amod eu bod wedi mewngofnodi i’w cyfrifon.

Gwasanaethau Premiwm: unrhyw Wasanaethau a delir ar gyfraddau premiwm – fel crwydro rhyngwladol.

Gwasanaethau: unrhyw un o’r gwasanaethau canlynol a gynigiwn i chi, gan gynnwys gwasanaethau ffonio, Gwasanaethau Negeseua, Gwasanaethau Storio, Gwasanaethau a Gyfyngir gan Oed a Gwasanaethau Premimw, a gytunwn i’w darparu i chi.

Gwasanaethau Storio: unrhyw wasanaethau a gynigiwn gapasiti storio i chi ar y rhwydwiath ar gyfer storio cynnwys a gewch gennym.

Gwaharddiad: y weithdrefn lle Dadgysylltwn eich mynediad i’r Gwasanaethau dros dro. Mae gan ‘gwahardd’ ystyr cyfatebol.

Cyflenwr/wyr Trydydd Parti: unrhyw gyflenwr sy’n cynnig unrhyw gynnyrch, gwasanaeth, storfa, gwefan, meddalwedd ac/neu thechnoleg arall sy’n eiddo ac a reolir gan drydydd partïon a all gael eu hymgorffori i, yn hygyrch drwy neu a ddefnyddir i gael mynediad at Wasanaeth RWG Mobile neu lle ymgorfforir gwasanaeth RWG Mobile.

Cymhwysiad RWG Mobile: rhyngwyneb rhaglen cymhwysiad yn cynnwys y setiau o drefn a ddefnyddir gan Wasanaethau RWG Mobile i ddarparu swyddogaeth platfform neu system weithredu a roddir, y Cymhwysiad RWG Mobile a gynhwysir neu a gysylltir â Gwasanaethau RWG Mobile.

Rhif RWG Mobile: rhif MSISDN neu DDI (deilio i fewn uniongyrchol) sy’n cynorthwyo galwadau ac SMS sydd ddim wedi’i glymu i gerdyn SIM.

Rhif SIM RWG Mobile: rhif ffôn SIM eich ffôn. Rhaid i’r rhif hwn fod yr un enw defnyddiwr a’ch cyfrif RWG Mobile.

Gwasanaeth RWG Mobile: cyfleusterau a chynnyrch a ddarperir gan RWG Mobile o dan y cytundeb hwn gan gynnwys heb gyfyngiad y meddalwedd a ddyrennir gan RWG Mobile ar gyfer cyfathrebiadau rhyngrwyd ac/neu symudol; Gwasanaethau a Dalwyd RWG Mobile; Cymhwysiad RWG Mobile; rhyngwyneb defnyddiwr; Dogfennaeth ynghyd ag unrhyw drwsio, diweddaru ac uwchraddio rhaglennol yn y dyfodol.

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close