ACTIVATE SIM

Telerau ac Amodau ar gyfer ein cerdyn SIM


RWG Mobile: Telerau ac Amodau RWG Mobile ar gyfer cyflenwi gwasanaethau telathrebu symudol trwy gerdyn SIM talu wrth fynd

Mai 2017

Mae’r telerau hyn yn llywodraethu’r berthynas rhyngoch chi a Red White & Green Communications Limited (RWG Mobile).  Dylech eu darllen yn ofalus oherwydd maent yn cynnwys manylion am eich perthynas gyfreithiol â RWG Mobile.  Nid yw’r telerau hyn yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol statudol.

Mae RWG Mobile yn gwmni sydd wedi ei gorffori a’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif y cwmni 09723063, rhif TAW 277949664), ac mae ei swyddfa gofrestredig yn Tŷ Merlin, Langstone Business Village, Priory Drive, Langstone, Casnewydd, Cymru, NP18 2HJ.

Gallwch gysylltu â RWG Mobile trwy ffonio Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 32133 o Declyn sy’n cynnwys Cerdyn SIM RWG Mobile, neu 01633 386 486 o unrhyw set law arall neu linell tir, neu drwy’r e-bost yn support@rwgmobile.com, neu drwy’r post yn Tŷ Merlin, Langstone Business Village, Priory Drive, Langstone, Casnewydd, Cymru, NP18 2HJ.

Bydd RWG Mobile (ni neu ein) yn darparu gwasanaethau telathrebu symudol i chi trwy Gerdyn SIM talu wrth fynd, yn ôl y telerau a amlinellir isod.

Pwyntiau allweddol

Mae pwyntiau allweddol y Cytundeb hwn fel a ganlyn:

 • Mae’r Cytundeb hwn yn dechrau, ac rydych yn cytuno â’r telerau a amlinellir ynddo, pan fyddwch yn ysgogi eich Cerdyn SIM, yn gofyn i ni ei ysgogi, yn cysylltu Taleb Ychwanegu Credyd â’r Cyfrif am y tro cyntaf neu pan fyddwch yn defnyddio’r Gwasanaethau.
 • Mae’r telerau hyn yn cwmpasu eich defnydd o’r Gwasanaethau. Nid ydynt yn cwmpasu prynu Teclyn neu fynediad at y rhyngrwyd trwy wi-fi, y bydd angen i chi fynd i gytundeb ar wahân â thrydydd parti ar eu cyfer.  Bydd eich cysylltiadau â chyflenwyr trydydd parti yn ddarostyngedig i’w telerau nhw.
 • Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn cadw unrhyw Declyn yr ydych yn defnyddio’r Gwasanaeth arno yn ddiogel fel na all unrhyw un arall ddefnyddio eich Cyfrif heb ganiatâd gennych.  Nid yw RWG Mobile yn gyfrifol am unrhyw golled os na fyddwch yn cadw eich Teclyn a’ch Cyfrif yn ddiogel.
 • Darperir gwasanaethau o fewn ardaloedd ein rhwydwaith ni, ein Cyflenwyr a’n Gweithredwr Rhwydwaith, ond mae’n bosibl y gall ansawdd neu argaeledd cwmpas y gwasanaeth newid.
 • Ni ddylech ddefnyddio’r Gwasanaethau at unrhyw ddibenion anghyfreithlon neu amhriodol.  Ni chaniateir i unrhyw un dan 18 oed fynd at Wasanaethau â Chyfyngiad Oed.
 • Nid yw’r Gwasanaethau’n addas i unrhyw un dan 13 oed.  Rydym yn annog rhieni i fod ynghlwm wrth weithgarwch eu plant ar-lein er mwyn sicrhau na chaiff unrhyw wybodaeth ei chasglu gan blentyn heb ei ganiatâd ef/chaniatâd hi a chaniatâd rhiant.
 • Rydych yn cytuno y gallwn ni, ein Gweithredwr Rhwydwaith a’n cyflenwyr brosesu eich data personol (gwybodaeth bersonol), y byddwn yn ei gasglu neu y byddwch yn ei roi i ni yn ystod unrhyw broses werthu neu gofrestru.  Caiff y wybodaeth bersonol hon ei chasglu a’i phrosesu: i agor a rheoli eich Cyfrif; i’n caniatáu i ddarparu’r Gwasanaethau i chi; i ymchwilio i’ch statws credyd ac atal twyll; ac i ddadansoddi cynhyrchion a marchnata (yn amodol ar eich dewisiadau marchnata), fel yr amlinellir yn ein Polisi Preifatrwydd.
 1. Ystyr y geiriau yn y Cytundeb hwn
  Mae gan y geiriau mewn print bras isod yr ystyron canlynol yn y Cytundeb hwn ac yn y Polisi Defnydd Derbyniol:
  Cyfrif: y cyfrif rydym yn ei ddefnyddio i gofnodi’r credydau, Costau a Lwfansau sy’n gysylltiedig â’ch Cerdyn SIM a’ch defnydd o amser galw, data symudol a/neu fynediad symudol at y rhyngrwyd;

  Polisi Defnydd Derbyniol
  : ein polisi sydd ar waith o dro i dro sy’n amlinellu defnydd derbyniol o’r Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â’ch Cynllun Prisio, sydd ar gael gan Wasanaethau Cwsmeriaid neu ar y Wefan;Gwasanaethau Ychwanegol: gwasanaethau neu gynhyrchion ychwanegol rydym yn eu darparu i chi pan fyddwch yn gofyn i ni wneud hynny, neu pan nad oes angen i chi ofyn amdanynt ymlaen llaw, gwasanaethau ychwanegol eraill rydym yn eu darparu i chi pan fyddwch yn eu defnyddio;Cytundeb: y cytundeb cyfreithiol rhyngoch chi a ni, fel yr amlinellir yn y telerau hyn;Lwfans(au): sef: (i) Pan fydd eich Cynllun Prisio yn cynnwys lwfans, y Gwasanaethau hynny sydd wedi eu cynnwys yn y lwfans hwnnw; a/neu (ii) Pan rydym yn cynnig y gallu i chi brynu lwfans i ychwanegu at eich Cynllun Prisio, y Gwasanaethau hynny sydd wedi eu cynnwys yn y lwfans hwnnw;Gwasanaethau Sylfaenol: galwadau symudol; SMS; MMS; negeseuon gwib; gwasanaethau data a/neu fynediad at y rhyngrwyd a ddarparwn i chi gan ddefnyddio’r Rhwydwaith;Costau:  y costau y mae’n rhaid i chi eu talu ar gyfer ein Gwasanaethau fel yr amlinellir ar y Wefan;Gwasanaethau Cwsmeriaid: y gwasanaeth llinell gymorth rydym yn ei ddarparu ar gyfer pob cwestiwn yn ymwneud â’r Gwasanaethau, y mae’r manylion cyswllt wedi eu hamlinellu ar ddechrau’r Cytundeb hwn;

  Teclyn: sef y teclyn teleffoni symudol rydych yn ei ddefnyddio ar y cyd â’r Cerdyn SIM i ddefnyddio Gwasanaethau, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i set law ffôn symudol, ond heb gynnwys unrhyw fath o Borth GSM;

  Porth GSM: sef unrhyw declyn sy’n defnyddio un neu ragor o Gardiau SIM ac y gellir ei ddefnyddio i ailwerthu a/neu lwybro cyfathrebiadau gan ddefnyddio’r Gwasanaethau a/neu’r Rhwydwaith, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i flychau SIM;

  Rhwydwaith: y systemau telathrebu rydym yn eu defnyddio i  ddarparu Gwasanaethau i chi;

  Gweithredwr Rhwydwaith: sef unrhyw endid sydd wedi ei awdurdodi neu ei ganiatáu i reoli unrhyw ran o’r Rhwydwaith;

  Cynllun Prisio: y cynllun prisio sy’n rhestru’r Costau sy’n berthnasol i’r Gwasanaethau o dro i dro, fel y mae ar gael gan Wasanaethau Cwsmeriaid neu ar y Wefan;

  Polisi Preifatrwydd: sef ein polisi preifatrwydd sydd ar waith o dro i dro, sy’n amlinellu sut rydym yn ymdrin ag unrhyw wybodaeth bersonol y byddwn yn ei chasglu, ei chadw a/neu’n ei phrosesu amdanoch chi, ac sydd ar gael gan Wasanaethau Cwsmeriaid neu ar y Wefan;

  Crwydro: y gallu i ddefnyddio’r Gwasanaethau dramor trwy rwydwaith symudol tramor.  Sylwch: efallai na fydd rhai Gwasanaethau ar gael pan fyddwch yn Crwydro, ac rydym yn argymell i chi gysylltu â Gwasanaethau Cwsmeriaid i gael gwybod pa Wasanaethau y gallwch eu defnyddio pan fyddwch yn Crwydro;

  Gwasanaeth(au): y Gwasanaethau Sylfaenol ac unrhyw Wasanaethau Ychwanegol a ddarparwn i chi, y gall pob un ohonynt gynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i’r gallu i: wneud galwadau ffôn llais neu ar sail data; anfon neu dderbyn negeseuon llais, testun neu negeseuon gwib; neu lanlwytho neu lawrlwytho cynnwys (gan gynnwys pan fyddwch wedi cysylltu â chyfrifiadur neu wi-fi);

  Cerdyn SIM: sef y cerdyn modiwl hunaniaeth tanysgrifiwr RWG Mobile y byddwn yn ei ddarparu i chi, yr ydych ni, neu Weithredwr Rhwydwaith, yn berchen arno o hyd, ac mae’n rhaid i chi ei ddefnyddio ar y cyd â Theclyn i dderbyn y Gwasanaethau;

  Taleb Ychwanegu Credyd: taleb neu ddull rhagdalu arall sy’n cynnwys credyd Cyfrif, Lwfans neu gyfuniad o gredyd a Lwfans sydd, wrth ei adbrynu a’i gysylltu â’ch cyfrif, yn eich galluogi i gyrchu a defnyddio Gwasanaethau hyd at werth y credyd a/neu’r Lwfans hwnnw cyhyd â’u bod yn ddilys;
  a Gwefan: sef: rwgmobile.com.

 2. Y Cytundeb
  Pa bryd mae’r Cytundeb  hwn yn dechrau

  1. Bydd y Cytundeb hwn yn dechrau a bydd contract cyfrwymol rhyngoch chi a ni pan fyddwch yn gwneud un o’r canlynol am y tro cyntaf:
   1. yn ysgogi eich Cerdyn SIM;
   2. yn gofyn i ni ysgogi eich Cerdyn SIM;
   3. yn cysylltu Taleb Ychwanegu Credyd â’ch Cyfrif am y tro cyntaf; neu
   4. yn defnyddio’r Gwasanaethau.

   Bydd y Cytundeb hwn yn parhau nes iddo gael ei derfynu dan baragraffau 2, 7, 10 neu 11.
   Newid eich meddwl

  2. Canslo:
   1. Mae gennych hawl i ganslo’r Cytundeb hwn ar unrhyw adeg cyn pen 14 niwrnod o’r dyddiad y bydd yn dechrau.  Os byddwch yn ei ganslo cyn pen 14 niwrnod o’r dyddiad y bydd yn dechrau ac nad ydych wedi defnyddio unrhyw un o’r Gwasanaethau, byddwn yn ad-dalu unrhyw swm rydych wedi ei dalu i ni.
   2. Os byddwch yn dechrau defnyddio’r Gwasanaethau ar unwaith ac yna’n penderfynu canslo’r Cytundeb cyn pen 14 niwrnod o’r dyddiad dechrau, byddwn yn ad-dalu unrhyw gredyd sy’n weddill ar eich Cyfrif ar ôl didynnu unrhyw Gostau rydych wedi mynd iddynt trwy ddefnyddio’r Gwasanaethau, ynghyd ag unrhyw gostau rhesymau y byddwn ni’n mynd iddynt wrth roi ad-daliad i chi, er enghraifft trwy anfon siec atoch trwy ddanfoniad wedi’i gofnodi.
   3.  Os hoffech ganslo’r Cytundeb ar ôl 14 niwrnod o’r dyddiad dechrau, byddwn yn ad-dalu unrhyw gredyd sy’n weddill ar eich Cyfrif ar ôl didynnu unrhyw Gostau rydych wedi mynd iddynt trwy ddefnyddio’r Gwasanaethau, ynghyd ag unrhyw gostau rhesymol y byddwn ni’n mynd iddynt wrth roi ad-daliad i chi, er enghraifft trwy anfon siec atoch trwy ddanfoniad wedi’i gofnodi.

   Bydd yn ddrwg gennym eich gweld yn ein gadael, ond os hoffech ganslo, gallwch roi gwybod i ni trwy anfon neges e-bost at support@rwgmobile.wales neu ein ffonio 32133 o Declyn sy’n cynnwys Cerdyn SIM RWG Mobile, neu ar 01633 386 486 o unrhyw set law arall neu linell tir.

   Bydd canslo’r Cytundeb hwn yn terfynu unrhyw gynnig hyrwyddo a/neu Lwfansau ar unwaith hefyd.Gall cynigion a hyrwyddiadau fod yn destun telerau ychwanegol a amlinellir yn ein deunydd marchnata ac/neu ar y Wefan.  Gwiriwch ein Gwefan yn rheolaidd i weld y telerau ychwanegol hyn.

  3. Gall cynigion a hyrwyddiadau fod yn destun telerau ychwanegol a amlinellir yn ein deunydd marchnata ac/neu ar y Wefan.  Gwiriwch ein Gwefan yn rheolaidd i weld y telerau ychwanegol hyn.
   ch) Byddwch yn parhau’n atebol i ni o dan y Cytundeb hwn am weithredoedd unrhyw unigolyn arall rydych yn ei ganiatáu/chaniatáu i ddefnyddio’r Gwasanaethau, oni bai i ni roi caniatâd ysgrifenedig i chi drosglwyddo’r Cytundeb hwn.
  4. Mae’r Cytundeb hwn yn ymwneud â darparu Gwasanaethau i chi yn unig.  Sylwch nad ydym yn darparu Teclynnau i’n cwsmeriaid.  Nid yw’r Cytundeb hwn yn llywodraethu gwerthu neu ddefnyddio unrhyw Declyn y gall trydydd parti fod wedi ei ddarparu i chi.  Gall y Teclynnau hyn fod yn destun telerau ac amodau ychwanegol â’r trydydd parti hwnnw nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt.
 3. Eich gwybodaeth bersonol
  1.  Rydych yn caniatáu i ni gasglu a phrosesu eich gwybodaeth bersonol i’n galluogi i osod eich Cyfrif a darparu’r Gwasanaethau i chi.  Bydd y wybodaeth hon yn cynnwys eich enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni a’ch rhif ffôn symudol, ynghyd â’r rhifau ffôn symudol rydych yn eu ffonio neu’n anfon negeseuon SMS neu MMS atynt.  Rydych hefyd yn cytuno y gallwn rannu eich gwybodaeth bersonol â’n Gweithredwr Rhwydwaith ac, os oes angen i’n galluogi i ddarparu’r Gwasanaethau, â darparwyr gwasanaethau cyfathrebu a darparwyr gwasanaethau rhwydwaith eraill.  Gellir defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ganfod ac atal troseddu hefyd, ac i ymgymryd ag unrhyw weithgareddau neu wneud unrhyw ddatgeliadau i gydymffurfio â gofynion rheoleiddiol, diogelwch, y Llywodraeth neu ofynion cyfreithiol.
  2. Os byddwch yn defnyddio Gwasanaethau o wlad y tu allan i’r DU, efallai y bydd angen trosglwyddo rhywfaint o’ch gwybodaeth bersonol i’r wlad honno i’ch galluogi i dderbyn y Gwasanaethau hynny.  Bydd y wybodaeth hon yn cynnwys manylion am eich rhif ffôn symudol a gall gynnwys eich enw a gwybodaeth arall am eich Cyfrif.  Os yw’r wlad honno y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, rydych yn caniatáu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei throsglwyddo i’r wlad honno ac yn cydnabod y gall y ffordd y caiff eich gwybodaeth bersonol ei thrin fod yn destun deddfau a rheoliadau sy’n berthnasol yn y wlad honno, ac efallai na fyddant yn diogelu eich gwybodaeth i’r un safon ag yn y DU neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.
  3. Trwy gofrestru ar gyfer y Gwasanaethau, rydych yn caniatáu i ni gasglu, defnyddio a/neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol at y dibenion canlynol:
   1. prosesu eich cais am Gerdyn SIM a Chyfrif (a all gynnwys gwiriad credyd gan asiantaeth gwirio credyd trwyddedig, a all gofnodi bod gwiriad credyd wedi’i wneud);
   2. i alluogi trydydd partïon i ddarparu cyfleusterau gofal cwsmeriaid/desg gymorth a gweinyddu biliau i chi ar gyfer y Gwasanaethau (a all gynnwys datgelu eich gwybodaeth i’r trydydd partïon hyn at y dibenion hyn yn unig);
   3.  monitro a chofnodi ein sgyrsiau ffôn â chi at ddibenion ansawdd a hyfforddiant;
   4. rhoi gwybod i chi am gynhyrchion neu wasanaethau eraill, oni bai eich bod wedi dweud wrthym am beidio â chysylltu â chi am y rhain yn ystod y broses ymgeisio (neu eich bod yn rhoi gwybod i Wasanaethau Cwsmeriaid trwy anfon neges e-bost atynt yn: support@rwgmobile.wales nad ydych am i ni gysylltu â chi amdanynt);
   5.  datgelu eich gwybodaeth bersonol i gyd neu ran ohoni i reolydd (er enghraifft Ofcom), llys, neu gorff arall i gydymffurfio ag unrhyw ofyniad rheoleiddiol, y llywodraeth neu ofyniad cyfreithiol; a
   6. chyfleu gwybodaeth sy’n disgrifio arferion neu batrymau defnyddio a/neu ddemograffeg y sylfaen gwsmeriaid gyfan neu ran ohoni (gan eich cynnwys chi), ond sy’n ddienw ac nid yw’n disgrifio nac yn datgelu pwy ydych i unrhyw drydydd parti.
    1. Rhaid i chi gadw unrhyw gyfrineiriau neu fanylion mewngofnodi sy’n ymwneud â’ch Cyfrif a’r Gwasanaethau yn ddiogel, ac ni ddylech eu rhannu ag unrhyw un arall. Os byddwch yn darganfod neu’n amau bod rhywun arall yn gwybod eich cyfrineiriau neu’ch manylion mewngofnodi, neu’n gallu eu dyfalu, rhaid i gysylltu â ni ar unwaith a gofyn i ni eu newid.  Eich cyfrifoldeb chi yw hyn.
  4. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i weinyddu, gwerthuso, datblygu a chynnal a Gwasanaethau neu’n eich holi am wasanaethau cysylltiedig y gallwn eu cynnig neu rydym yn bwriadu eu cynnig.
  5. Os ydym o’r farn ei bod yn angenrheidiol, byddwn yn rhoi eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn i’r gwasanaethau brys ac rydych yn caniatáu i ni wneud hynny, os ydych yn credu ei bod yn angenrheidiol.
  6. Ni fyddwn yn gwerthu eich data i unrhyw drydydd parti.
 4. Ein rhwymedigaethau ni
  1. Byddwn yn darparu’r Gwasanaethau yn unol â’r Cytundeb hwn, ac fel y disgrifir yn y Cynllun(iau) Prisio a gyhoeddir ar y Wefan o dro i dro, o’r dyddiad y bydd y Cytundeb hwn yn dechrau.  Efallai y bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu ysgogi eich Cerdyn SIM.
  2. Byddwn yn darparu’r Gwasanaethau â sgil a gofal rhesymol, a byddwn yn ymdrechu’n rhesymol i sicrhau bod y Gwasanaethau ar gael i chi. Os byddwch yn cael problemau â’n Gwasanaethau neu’n amau bod nam arnynt, rhowch wybod i ni cyn gynted ag y gallwch.
  3. Rydym yn ceisio sicrhau bod y Gwasanaethau ar gael i chi’n ddibynadwy.  Fodd bynnag, gall argaeledd a gweithrediad y Gwasanaeth gael eu heffeithio gan bethau na allwn eu rheoli, fel rhwystrau ffisegol, amodau atmosfferig a diffoddiadau ar y Rhwydwaith (lle mae’r diffoddiadau hyn a’u cywiro y tu hwnt i’n rheolaeth).  Efallai y bydd angen i ni ac/neu ein Gweithredwr Rhwydwaith gyflawni gwaith uwchraddio neu gynnal a chadw ar y Rhwydwaith o bryd i’w gilydd, a all effeithio ar argaeledd ac/neu ansawdd y Gwasanaethau.  Byddwn yn gwneud ymdrech resymol i amharu cyn lleied â phosibl ar y Gwasanaethau pan fydd hynny o fewn ein rheolaeth.
   1. O dro i dro a heb rybudd, gallwn newid y Gwasanaethau i gydymffurfio â gofynion diogelwch, rheoleiddiol, statudol a gofynion eraill. Byddwn yn ceisio sicrhau nad yw hyn yn cael effaith sylweddol ar gwmpas y Gwasanaethau.
  4. Byddwn yn cydymffurfio â’n Polisi Preifatrwydd.
 5. Eich rhwymedigaethau chi
  1. Rhaid i chi ddefnyddio’r Gwasanaethau yn unol â’r Cytundeb hwn, y Polisi Defnydd Derbyniol ac unrhyw gyfarwyddiadau rhesymol eraill y byddwn yn eu rhoi i chi o dro i dro.
  2. Gallwch ddefnyddio’r Gwasanaethau fel yr amlinellir yn y Cytundeb hwn ac at eich defnydd personol chi.  Ni ddylech ailwerthu’r Gwasanaethau nac elwa arnynt yn fasnachol.
  3. Rhaid i chi beidio â defnyddio’r Gwasanaethau, na chaniatáu i unrhyw un arall eu defnyddio:
   1. yn dwyllodrus neu mewn perthynas â throsedd;
   2. i achosi pryder, blinder, anghyfleustra neu ar gyfer unrhyw beth y gellir ystyried yn rhesymol ei fod yn gyfystyr ag aflonyddu neu drolio;
   3. at unrhyw ddiben anghyfreithlon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i ddefnyddio’r Gwasanaethau i wneud unrhyw beth cas, ymosodol, anweddus, difrïol, aflednais neu fygythiol, sy’n achosi niwsans (gan gynnwys i’n staff) neu’n twyllo (gan gynnwys twyllo’r gwasanaethau brys) neu’n torri hawliau unrhyw drydydd parti (er enghraifft hawlfraint neu hawliau preifatrwydd);
   4. i ddosbarthu unrhyw lun neu ddelwedd o unigolyn os yw gwneud hynny’n rhesymol o debygol o beri gofid neu embaras, nac i ddosbarthu firysau neu god maleisus;
   5. i greu traffig gormodol ar y Rhwydwaith yn fwriadol neu ddefnyddio’r Gwasanaethau trwy Borth GSM fel y darperir y Gwasanaethau i drydydd partïon drwy’r Porth GSM; neu
   6.  i anfon cyfathrebiadau digroeso awtomatig yn barhaus;Os byddwch yn gwneud unrhyw un o’r pethau a amlinellir uchod ym mharagraff 5 c), byddwch yn ein digolledu am unrhyw rwymedigaethau, hawliadau, difrod, colledion a chostau (gan gynnwys costau cyfreithiol) y byddwn yn eu dioddef o ganlyniad.  Hefyd, rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os bydd unrhyw un yn hawlio yn eich erbyn, neu’n bygwth hawlio yn eich erbyn, oherwydd eich defnydd o’r Gwasanaethau.  Os caiff y cyfryw hawliadau eu gwneud neu eu bygwth, byddwch yn rhoi’r gorau i’r hyn sydd wedi arwain at  yr hawliad neu’r bygythiad.
    1. Rhaid i chi gadw PIN eich Cerdyn SIM, eich codau PUK ac unrhyw gyfrineiriau a roddwyd i chi eu defnyddio gyda’ch Cyfrif yn gyfrinachol ac yn ddiogel bob amser.  Rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gynted ag y gallwch os caiff eich PIN, eich cod PUK neu unrhyw gyfrinair arall ei ddatgelu i unigolyn anawdurdodedig, a rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os bydd eich Cerdyn SIM yn mynd ar goll neu’n cael ei ddwyn.  Chi sy’n gyfrifol am yr holl Gostau sy’n cael eu codi ar eich Cyfrif, p’un a ydych chi neu rywun arall yn mynd iddynt, heblaw am y Costau hynny yr eir iddynt ar ôl i chi roi gwybod i ni fod eich Cerdyn SIM ar goll neu wedi’i ddwyn.
  4. Byddwch yn cydymffurfio â’n Polisi Defnydd Derbyniol.  Os yw’n ymddangos i ni nad ydych yn gwneud hynny, gallwn eich atal rhag defnyddio’r Gwasanaethau er mwyn i chi beidio â mynd i Gostau gormodol neu ddiangen neu i’ch diogelu rhag twyll.
   1. Rhaid i chi ddatgelu eich dyddiad geni i ni pan fyddwch yn agor eich Cyfrif.  Ni chaniateir i chi fynd at gynnwys â chyfyngiad oed neu nodweddion penodol o’r Gwasanaethau os ydych dan 18 oed.  Os ydych dros 18 oed a’ch bod yn mynd at wasanaethau â chyfyngiad oed, ni ddylech ddangos nac anfon cynnwys o’r gwasanaethau hynny at unrhyw un dan 18 oed na chaniatáu i unrhyw un dan 18 oed fynd atynt ar eich Teclyn chi.
  5. Chi sy’n gyfrifol am y ffordd rydych yn defnyddio Gwasanaethau ac ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw gynnwys rydych chi’n ei anfon na’i dderbyn.
  6. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i’ch manylion cyswllt cyn gynted ag y gallwch.
 6. Cardiau SIM
  1. Ni neu ein Gweithredw(y)r Rhwydwaith sy’n berchen ar bob Cerdyn SIM a ddarperir i chi o hyd.  Gallwn roi cyfyngiadau ar eich Cerdyn SIM ar unrhyw adeg os ydym yn credu eich bod wedi torri’r Cytundeb hwn, ac efallai y bydd yn ofynnol i chi ddychwelyd eich Cerdyn SIM i ni pan ddaw’r Cytundeb hwn i ben hefyd.
  2. Rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gynted ag y gallwch os bydd eich Cerdyn SIM yn mynd ar holl, yn cael ei ddwyn neu’n cael ei ddifrodi.  Byddwn yn amnewid unrhyw Gerdyn SIM yn rhad ac am ddim os yw’n ddiffygiol, ond mae gennym yr hawl i godi tâl arnoch i’w amnewid os yw’n ymddangos i’ch Cerdyn SIM gael ei ddifrodi’n fwriadol.
 7. Credyd a Chostau
  1. Er mwyn defnyddio’r Gwasanaethau, rhaid bod gennych ddigon o gredyd neu Lwfansau ar eich Cyfrif.  Yn gyfnewid am ddefnyddio’r Gwasanaethau, byddwch yn talu’r Costau neu byddwn ni’n eu didynnu o’r credyd ar eich Cyfrif yn unol â’ch Cynllun Prisio.  Pan fyddwch yn defnyddio’r Gwasanaethau a bod eich credyd neu Lwfans yn dod i ben, gallwn roi’r gorau i ddarparu’r Gwasanaethau hynny i chi nes i chi roi rhagor o gredyd neu Lwfans ychwanegol ar eich Cyfrif (er enghraifft, trwy ddefnyddio Taleb Ychwanegu Credyd).  Bydd Lwfans ond yn caniatáu i chi ddefnyddio’r Gwasanaethau hynny sy’n gysylltiedig ag ef, a lle nad yw’n eich caniatáu i ddefnyddio rhan o’r Gwasanaethau, byddwch ond yn gallu defnyddio’r Gwasanaethau eraill hynny os byddwch yn cysylltu Taleb Ychwanegu Credyd â’ch Cyfrif sy’n eich caniatáu i’w defnyddio.  Gallwn osod terfyn ar gyfanswm y credyd o Dalebau Ychwanegu Credyd y gallwch ei gysylltu â’ch Cyfrif.
  2. Byddwn yn codi tâl am ddefnyddio Gwasanaethau yn unol â’r cyfraddau a oedd yn berthnasol i’ch Cynllun Prisio dewisol ar y pryd.  Caiff Costau ac, mewn perthynas â Lwfansau, defnydd, eu didynnu o’r Daleb Ychwanegu Credyd sy’n gysylltiedig â’ch Cyfrif.  Os eir i Gostau ar yr un pryd, cânt eu didynnu o’ch Cyfrif ar yr un pryd.  Fel arall, cânt eu didynnu yn y drefn yr eir iddynt.  Pan fydd mwy nag un Daleb Ychwanegu Credyd yn gysylltiedig â’ch Cyfrif, caiff Costau eu didynnu o’r Daleb Ychwanegu Credyd a gymhwyswyd yn gyntaf.  Pan fyddwch yn cymhwyso un neu ragor o Dalebau Ychwanegu Credyd â Lwfansau i’ch Cyfrif, y Lwfans sy’n berthnasol i’r Daleb Ychwanegu Credyd a gymhwyswyd yn gyntaf fydd drechaf nes i’r Daleb Ychwanegu Credyd honno gael ei defnyddio neu ddod i ben.
  3. Mae’r holl Gynlluniau Prisio wedi eu cyhoeddi ar y Wefan a gellir eu diweddaru’n rheolaidd â newidiadau i’r prisiau.  Gall cynigion arbennig fod ar gael hefyd.  Gallwn newid y Costau unrhyw adeg trwy gyhoeddi’r newidiadau ar y Wefan neu roi rhybudd i chi mewn ffordd arall.  Gallwch gysylltu â Gwasanaethau Cwsmeriaid i ofyn am fanylion am eich Costau neu unrhyw newid i brisiau ar unrhyw adeg.  Fe wnawn ein gorau i roi rhybudd rhesymol i chi ynghylch unrhyw newidiadau cyn iddynt gael eu gwneud.  Os byddwch yn codi ein Costau, gallwch ganslo’r Cytundeb hwn yn unol â pharagraff 11.
   1. Mae pob Cerdyn SIM y byddwn yn ei roi i chi o dan y Cytundeb hwn yn gyfystyr â Chyfrif ar wahân gyda ni.
  4. Os ydych wedi dewis Cynllun Prisio sy’n gofyn i chi ychwanegu swm penodol o gredyd bob mis, neu os nad yw’n adnewyddu’n awtomatig, rhaid i chi dalu’r swm hwn trwy gerdyn credyd neu ddebyd ymlaen llaw.  Os na fyddwch yn gwneud hynny, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r holl Wasanaethau neu ran ohonynt, a/neu gellir codi tâl arnoch am unrhyw ddefnydd ar ein cyfradd safonol nes i chi wneud y taliad hwnnw neu adfer eich taliad misol.
   1. Gellir ond defnyddio credyd Talebau Ychwanegu Credyd a Lwfansau ar gyfer ein Gwasanaethau, ac ni fydd gennych hawl i’w cyfnewid am arian parod.  Nid oes modd trosglwyddo credydau a Lwfansau ac ni fydd unrhyw log yn berthnasol neu’n daladwy mewn perthynas â balansau credyd neu Lwfansau.
  5. Os byddwch yn prynu Taleb Ychwanegu Credyd sydd â dyddiad dod i ben arni, rhaid i’r credyd a/neu’r Lwfans a ddarperir gan y Daleb Ychwanegu Credyd honno gael ei ddefnyddio cyn y dyddiad dod i ben.  Os oes gennych hawl i gael Lwfans sydd â dyddiad dod i ben, rhaid i’r Lwfans hwnnw gael ei ddefnyddio cyn y dyddiad dod i ben.  Ni roddir unrhyw ad-daliad ar gyfer credyd neu Lwfans nas defnyddiwyd cyn neu ar ôl eu dyddiadau dod i ben.  Oni bai y byddwn yn cytuno fel arall, ni fydd Lwfansau yn cael eu dwyn ymlaen nac yn cronni ar ôl eu dyddiad dod i ben.
  6. Os na fyddwch yn gwneud o leiaf un alwad y gellir codi tâl amdani neu’n anfon un neges SMS/MMS y gellir codi tâl amdani bob chwe mis (sy’n arwain at godi tâl yn erbyn eich Cyfrif neu ddidynnu o’r credyd neu Lwfans ar eich cyfrif yn y naill achos neu’r llall), gallwn derfynu’r Cytundeb hwn trwy roi 30 niwrnod o rybudd i chi’n ysgrifenedig y caiff eich Cyfrif ei gau a’ch Cerdyn SIM ei ddiffodd.  Os byddwn yn anfon y cyfryw rybudd atoch, byddwn yn cau eich Cyfrif ac yn diffodd eich Cerdyn SIM ar ddiwedd y cyfnod o 30 niwrnod.  Bydd hyn yn golygu na fyddwch yn gallu defnyddio’r Gwasanaethau mwyach ac ni fyddwch yn gallu gwneud na derbyn galwadau (er y byddwch yn gallu ffonio 999 o hyd) nac anfon neu dderbyn negeseuon testun.  Os byddwn yn cau eich Cyfrif o dan y paragraff hwn, sef 7 f), ni fydd gennych hawl i gael ad-daliad o unrhyw gredyd neu Lwfansau nas defnyddiwyd.
   1. Yn amodol ar unrhyw ddatganiad penodol i’r gwrthwyneb yn eich Cynllun Prisio dewisol, nid yw’r cyfraddau safonol a ddyfynnir mewn Cynllun Prisio yn berthnasol i’r dulliau canlynol o ddefnyddio’r Gwasanaethau, a chodir tâl ychwanegol amdanynt: (i) negeseuon SMS/MMS sy’n cael eu hanfon at: rifau ffôn â chyfradd premiwm; rhifau ffôn rhyngwladol; neu’r rhai sy’n cael eu hanfon neu eu derbyn dramor, (ii) galwadau sy’n gwrthdroi’r taliad; a (iii) negeseuon SMS/MMS sy’n hwy na 160 nod.
  7. Pan gaiff Lwfans ei ddefnyddio neu pan ddaw i ben, codir tâl ar ein cyfraddau safonol i ddefnyddio’r Gwasanaethau a gynhwyswyd yn y Lwfans hwnnw gynt.  Gellir ond defnyddio unrhyw Lwfans ar yr amseroedd ac ar gyfer y Gwasanaethau hynny a amlinellir mewn perthynas â’r Lwfans hwnnw, ac mae Lwfansau, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u cynnwys mewn Cynlluniau Prisio, yn berthnasol i Wasanaethau a ddefnyddir yn y DU yn unig.  Bydd Taliadau Crwydro yn berthnasol pan fyddwch yn defnyddio unrhyw ran o’r Gwasanaethau y tu allan i’r DU.
   1. Mae Taliadau Crwydro wedi eu hamlinellu yn y Cynllun Prisio ar y Wefan.  Efallai y bydd oedi rhwng y dyddiad y byddwch yn defnyddio’r Gwasanaethau wrth Grwydro a’r dyddiad y caiff y Costau eu cymhwyso i’ch Cyfrif.  Dylech sicrhau bod gennych ddigon o gredyd neu Lwfansau ar eich Cyfrif ar gyfer Crwydro.
  8. Byddwn yn gwneud ein gorau i atal mynediad at eich Cyfrif a/neu’r Gwasanaethau cyn gynted ag yr ymddengys y bydd y Costau’n rhagori ar swm y credyd o Daleb Ychwanegu Credyd sy’n gysylltiedig â’ch Cyfrif neu os ydych wedi defnyddio eich Lwfans(au) ac nad oes gennych gredyd o Daleb Ychwanegu Credyd, neu ddigon ohono, nac unrhyw Lwfans(au) ychwanegol perthnasol yn gysylltiedig â’ch Cyfrif.  Os bydd eich Cyfrif yn mynd i ôl-ddyled am unrhyw reswm, fe wnawn ein gorau i roi gwybod i chi cyn gynted â phosibl, a rhaid i chi dalu unrhyw ôl-ddyled sydd ar eich Cyfrif cyn pen 14 niwrnod o gael gwybod amdani.  Os na fyddwch yn gwneud hynny, mae gennym yr hawl i godi’r canlynol arnoch (i) llog ar gyfradd o 2% y flwyddyn uwchlaw cyfradd sylfaenol Barclays Bank Plc, wedi’i gyfrifo’n ddyddiol; a (ii) costau gweinyddu a/neu gasglu rhesymol y byddwn yn mynd iddynt.
  9. Os ydych yn talu unrhyw rai o’n Costau: (i) trwy gerdyn debyd neu gredyd a bod eich banc yn gwrthod cydnabod y taliad; a/neu (ii) trwy unrhyw arian cyfred heblaw punnoedd sterling, gallwn godi tâl arnoch am daliadau’r banc ac unrhyw gostau gweinyddu ychwanegol yr awn iddynt.
  10. Caiff galwadau a negeseuon SMS ac MMS i Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel eu trin fel petaent wedi eu hanfon at rifau ffôn rhyngwladol.
 8. Hyrwyddiadau
  1. Gallwn wneud cynigion hyrwyddol o dro i dro.  Mae pob cynnig hyrwyddol yn ddarostyngedig i’r telerau sy’n cyd-fynd â nhw.  Oni nodir yn wahanol, nid yw cynigion hyrwyddol yn ddilys ar y cyd ag unrhyw gynnig hyrwyddol arall.  Mae gennym yr hawl i amrywio neu dynnu unrhyw gynnig hyrwyddol yn ôl ar unrhyw adeg.
 9. Pa bryd y gallwn atal neu ddatgysylltu eich Cyfrif a/neu’r Gwasanaethau
  1. Gallwn, heb rybudd nac atebolrwydd i chi, eich atal neu eich datgysylltu’n llawn neu’n rhannol o’ch Cyfrif a/neu’r Gwasanaethau:
   1. os oes gennym hawl i derfynu’r Cytundeb hwn oherwydd i chi beidio â chydymffurfio ag ef, ond ein bod yn dewis rhoi cyfle i chi unioni eich diffyg cydymffurfio;
   2. os bydd y Llywodraeth neu awdurdod rheoleiddiol, sefydliad gwasanaeth brys neu unrhyw gorff cymwys arall ag awdurdod cyfreithiol yn gofyn i ni wneud hynny;
   3. ar gyfer gwaith atgyweirio neu gynnal a chadw, neu am resymau gweithredol neu ddiogelwch;
   4. mewn amgylchiadau pan fyddwn yn gweld defnydd anarferol o’ch Cyfrif neu’r Gwasanaethau, er enghraifft defnydd uchel iawn a/neu batrymau defnyddio anarferol;
   5. os yw’n rhesymol i ni gredu eich bod yn torri’r Polisi Defnydd Derbyniol;
   6. os byddwch yn rhoi gwybod i ni fod eich Cerdyn SIM ar goll, wedi’i ddwyn, wedi’i ddifrodi neu wedi’i ddinistrio;
   7. os yw eich Cerdyn SIM neu Declyn yn amharu ar weithrediad arferol y Rhwydwaith; neu
   8. os yw eich Cyfrif mewn ôl-ddyled.
 10. Newid y Cytundeb
  1. Mae paragraff 10 yn berthnasol i’r holl newidiadau o’r Cytundeb, heblaw newidiadau i’n Costau, a ddisgrifir ym mharagraff 7.
  2. Gallwn newid neu ddiweddaru’r telerau hyn ar unrhyw adeg.
  3. Os byddwn yn gwneud newid i’r telerau hyn sy’n gwneud pethau’n sylweddol waeth i chi, byddwn yn rhoi gwybod i chi am y newid ac yn cyhoeddi manylion amdano ar y Wefan.  Os nad ydych eisiau derbyn y newid(iadau), gallwch ddod â’r Cytundeb hwn i ben trwy roi gwybod i ni’n ysgrifenedig a rhoi’r gorau i ddefnyddio’r Gwasanaethau.  Yna, gallwch hawlio ad-daliad o’r credyd nas defnyddiwyd sy’n gysylltiedig â’ch Cyfrif.  Rhaid i unrhyw hawliad am ad-daliad o dan baragraff 10 c) gael ei wneud yn ysgrifenedig i ni cyn pen 60 niwrnod o’r dyddiad y daw’r newid i rym.  Os byddwch yn parhau i ddefnyddio’r Gwasanaethau ar ôl 60 niwrnod o’r dyddiad y daeth i newid i rym, byddwn yn trin y defnydd hwnnw fel eich bod yn derbyn y newid.
   1. Caiff yr holl newidiadau eu cyhoeddi ar y Wefan; chi sy’n gyfrifol am wirio’r Wefan yn rheolaidd am newidiadau sy’n effeithio ar y Gwasanaethau.
  4. Pan fyddwn wedi rhoi rhif ffôn symudol i chi, neu unrhyw rif arall, nid yw’r rhif hwn yn perthyn i chi a gallwn ei newid o bryd i’w gilydd ar ôl rhoi rhybudd i chi, yr ydych chi’n cytuno y gallwn ei roi i chi trwy unrhyw ddull, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, SMS.
 11. Dod â’r Cytundeb i ben
  1. Gallwch derfynu’r Cytundeb hwn naill ai’n unol â pharagraff 2 b), 7 c), 10 c) neu ar unrhyw adeg arall trwy roi rhybudd ysgrifenedig i ni, ar yr amod nad yw eich Cyfrif mewn ôl-ddyled.
  2. Gallwn ni derfynu’r Cytundeb hwn ar unrhyw adeg trwy roi rhybudd ysgrifenedig o 30 niwrnod i chi.  Os byddwn yn penderfynu terfynu’r Cytundeb hwn o dan baragraff 11 b), byddwch hefyd yn rhoi eich cod PAC i chi, os byddwch yn gofyn i ni wneud hynny.  Gellir defnyddio’r cod PAC hwn i drosglwyddo eich rhif ffôn RWG Mobile i ddarparwr telathrebu symudol arall.
  3. Gallwn derfynu’r Cytundeb hwn ar unwaith:  (i) os byddwch yn torri un o delerau pwysig y Cytundeb, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i un o delerau pwysig y Polisi Defnydd Derbyniol, nad ydym yn credu y byddwch yn gallu ei unioni; (ii) os byddwch yn torri unrhyw un o delerau eraill y Cytundeb, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i un o delerau pwysig  y Polisi Defnydd Derbyniol, ac nad ydych yn ei unioni o fewn 7 niwrnod o ofyn i chi wneud hynny; (iii) os byddwch yn methu unrhyw wiriad credyd neu atal twyll y byddwn yn ymgymryd ag ef, neu os byddwn yn amau’n rhesymol fod twyll neu wyngalchu arian yn gysylltiedig â’ch Cyfrif; (iv) os byddwn yn credu’n rhesymol fod unrhyw wybodaeth rydych wedi’i rhoi i ni yn ffug neu’n gamarweiniol; (v) os ydych yn destun unrhyw achos methdaliad neu ansolfedd; (v) os caiff cytundeb â Gweithredwr Rhwydwaith ei derfynu a bod hyn yn ein hatal rhag cyflenwi’r Gwasanaethau, neu os er gwaethaf ein hymdrechion rhesymol, nad yw’n Rhwydwaith ar gael i ni mwyach; (vii) fel yr amodir ym mharagraff 7(f) pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio’r Gwasanaethau; neu (viii) os byddwn ni’n rhoi’r gorau i ddefnyddio’r Gwasanaethau yn gyffredinol.
   1. Pan gaiff y Cytundeb hwn ei derfynu’n unol â’r paragraff hwn, sef paragraff 11, chi fydd yn gyfrifol am yr holl Gostau sy’n gysylltiedig â’ch Cyfrif o hyd nes i ni roi’r gorau i ddarparu’r Gwasanaethau hynny i chi.
 12. Atebolrwydd
  1. Heblaw fel yr amlinellir ym mharagraffau 4 a 12 ch), caiff yr holl delerau, amodau a gwarantau sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaethau eu heithrio.
  2. Mae ein hatebolrwydd cyfan a/neu ein cydatebolrwydd i chi dan y Cytundeb hwn am rywbeth a wnawn neu na wnawn yn gyfyngedig i £3,000 am un hawliad neu gyfres o hawliau cysylltiedig.
  3. Ni fydd yr un ohonom yn gyfrifol am: golled incwm, elw neu refeniw; colli busnes; colli arbedion disgwyliedig; neu golli neu lygru data.
   1. Nid oes unrhyw beth yn y Cytundeb hwn yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd ar gyfer: (i) marwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod; (ii) twyll neu gamliwio twyllodrus; neu (iii) unrhyw atebolrwydd na ellir ei eithrio gan gyfraith berthnasol.
  4. Ni fyddwn yn gyfrifol nac yn atebol i chi pan na fyddwn yn gallu darparu’r Gwasanaethau neu gyflawni unrhyw rai o’n rhwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn oherwydd “gweithred Duw” neu unrhyw amgylchiadau eraill sydd y tu hwnt i’n rheolaeth resymol.
   1. Bydd y paragraff hwn, sef paragraff 12, yn parhau i fod yn berthnasol ar ôl i’r Cytundeb hwn gael ei derfynu.
 13. Mynediad at y rhyngrwydOs yw eich Teclyn yn eich galluogi i ddefnyddio’r rhyngrwyd, bydd y canlynol yn berthnasol:
  1. Nid ydym yn rhoi unrhyw sicrwydd ynghylch cywirdeb, cyflawnrwydd, dibynadwyedd neu gyflenwad parhaus y cynnwys neu’r wybodaeth ar unrhyw wefannau trydydd parti neu adnoddau a ddefnyddir trwy’r Gwasanaethau; ac
  2. Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw niwed y byddwch yn ei ddioddef o unrhyw firws sy’n cyrchu eich Teclyn, p’un a gaiff ei drosglwyddo trwy’r Gwasanaethau neu fel arall.  Ni chaiff y Gwasanaethau eu sganio ar gyfer firysau a’ch cyfrifoldeb chi yw gwarchod eich Teclyn â meddalwedd gwrthfirysau addas.
 14. Eiddo deallusol
  1. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gwarchodir cynnwys, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i destun, delweddau, ffotograffau, meddalwedd, cerddoriaeth, sain, graffeg, fideo neu unrhyw ddeunydd arall yn y Gwasanaethau neu a geir mewn hysbysebion noddwyr neu wybodaeth a gyflwynir i chi drwy’r Gwasanaethau, gan ddeddfau eiddo deallusol.  Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y caniateir i chi ddefnyddio’r deunydd hwn fel yr awdurdodir yn benodol gennym ni neu’r hysbysebwyr perthnasol yn unig, ac ni allwch gopïo, ailgynhyrchu, trosglwyddo, dosbarthu na chreu gweithiau deilliadol o’r cynnwys neu’r wybodaeth hon heb awdurdodiad ysgrifenedig penodol.
  2. Rydych yn cytuno’n benodol y bydd yr holl hawliau eiddo deallusol yn y Gwasanaethau, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’n Gwefan, ein hapiau symudol ac/neu’r holl systemau sylfaenol, llwyfannau cymorth, syniadau, modelau busnes ac/neu unrhyw eitemau tebyg neu annhebyg sy’n gysylltiedig ag RWG Mobile, yn perthyn i ni.  Rydych yn cytuno ymhellach na fyddwch yn peiriannu am yn ôl, dadgrynhoi ac/neu geisio fel arall i ddysgu’r syniadau ac algorithmau sylfaenol ac/neu unrhyw syniad, cysyniad, cynnwys ac/neu eiddo arall, ac ni fyddwch yn peri neu’n caniatáu i drydydd parti wneud yr un peth.
 15. Cwynion
  1. Gwnawn bob ymdrech i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn fodlon â’n Gwasanaethau.  Rydym yn cymryd cwynion cwsmeriaid o ddifrif a’n nod yw eu datrys yn gyflym ac yn effeithlon.  Os oes gennych gŵyn am unrhyw ran o’n Gwasanaeth, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid yn: support@rwgmobile.wales neu cyfeiriwch at ein cod ymarfer ar gyfer cwynion a geir ar y Wefan.  Gallwch ofyn am gopi ohono gan Wasanaethau Cwsmeriaid hefyd.
  2. Rydym yn sicr y byddwn yn gallu datrys unrhyw broblemau sydd gennych â’r Gwasanaeth, ond os nad ydych yn fodlon â’r ffordd rydym wedi ymdrin â’ch cwyn, gallwch fynd i’r llwyfan datrys anghydfodau ar-lein (ODR) Ewropeaidd  yma: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Gellir defnyddio’r llwyfan hwn i ddatrys anghydfodau yn ymwneud â chynhyrchion a gwasanaethau a brynwyd ar-lein.
 16. Cyffredinol
  1. Os byddwch yn gofyn i ni, byddwn yn ystyried trosglwyddo’r Cytundeb hwn oddi wrthych chi i rywun arall, yn amodol ar gael prawf o’ch caniatâd chi a’r unigolyn arall, a bod yr unigolyn arall yn bodloni ein meini prawf credyd a gofynion ymgeisio eraill.  Fel arall, nid oes gennych hawl i drosglwyddo eich hawliau a’ch cyfrifoldebau o dan y Cytundeb hwn.  Gall tâl trosglwyddo rhesymol fod yn daladwy gennych chi i ni.
  2. Gallwn roi unrhyw rybudd i chi o dan y telerau hyn, p’un a oes angen iddo fod yn ysgrifenedig neu beidio, trwy neges SMS neu unrhyw un o’r dulliau cysylltu rydych wedi ei roi i ni wrth agor eich Cyfrif.  Rhaid i chi roi hysbysiadau i ni’n ysgrifenedig trwy eu postio i’r cyfeiriad ar ddechrau’r Cytundeb hwn neu drwy anfon neges e-bost at: support@rwgmobile.com.
  3. Os na fydd yn ofynnol i chi gydymffurfio ag unrhyw ran o’r Cytundeb hwn ar unrhyw adeg, ni fydd hyn yn ein hatal rhag gofyn i chi wneud hynny yn y dyfodol.
   1. Os bydd unrhyw lys neu gorff neu awdurdod cymwys arall yn barnu bod unrhyw ran o’r telerau hyn (gan gynnwys unrhyw ddarpariaeth lle byddwn yn eithrio ein hatebolrwydd i chi) yn anorfodadwy, ni effeithir ar orfodadwyedd unrhyw ran arall o’r telerau hyn.
  4. Mae’r Cytundeb hwn ac unrhyw ddogfen y cyfeirir ati’n benodol yn y Cytundeb hwn yn cynrychioli’r cytundeb cyfan rhyngom mewn perthynas â defnyddio’r Gwasanaethau gan ddefnyddio Cerdyn SIM RWG Mobile, ac mae’n disodli unrhyw drefniadau, dealltwriaeth neu gytundeb blaenorol rhyngom mewn perthynas â’r Gwasanaethau.
   1. Caiff y Cytundeb hwn ei lywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr, oni bai eich bod yn byw yn yr Alban; os felly, caiff ei lywodraethu gan gyfraith yr Alban.  Mae pob ohonom yn cytuno i ddwyn achos cyfreithiol ynghylch y Cytundeb hwn neu’n gysylltiedig ag ef mewn llys yn y DU.

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close