ACTIVATE SIM

Polisi Preifatrwydd

DATGANIAD PREIFATRWYDD PWY YW HWN?

Mae RWG Mobile a’i is-gwmnïau (cyfeirir atynt ar ôl hyn fel “RWG Mobile neu “ni”) yn grŵp o gwmnïau lle mae Red White & Green Communications, cwmni cofrestredig yn y DU, yw’r rhiant-gwmni. Rhif cofrestru 09723063 ac mae ei chyfeiriad cofrestredig yn Tŷ Merlin, Parc Langstone, Casnewydd NP18 2HJ.

Llywodraethir y berthynas rhyngoch chi a RWG Mobile gan gyfreithiau y Deyrnas Unedig heb ystyried ei wrthdaro o ddarpariaethau cyfraith. Rydych chi ac RWG Mobile yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth personol ac unigryw llysoedd o fewn y Deyrnas Unedig.

Neilltuwch amser i ddarllen ein Polisi Preifatrwydd yn ofalus cyn penderfynu cael cyfrif RWG Mobile. Bydd yn rhoi gwybodaeth werthfawr ynghylch sut y defnyddiwn data personol a ddarparwch ac yn caniatȃu i chi wneud penderfyniad gwybodus os ydych eisiau defnyddio gwasanaethau RWG Mobile ai peidio.

Gellir cysylltu â ni ar support@178.79.189.238 neu yn ysgrifenedig at Red White & Green Communications Ltd, Tŷ Merlin, Parc Langstone, Casnewydd NP18 2HJ.

PA FATH O WYBODAETH A GASGLA RWG Mobile?

Efallai y gwnawn gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch gan gynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i’r eitemau canlynol.

 • Gwybodaeth bersonol. Mae enghreifftiau yn cynnwys – eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn ynghyd â chyfeiriadau e-bost a gwybodaeth arall yr ydych wedi ei ddarparu i ni.
 • Gwybodaeth gyfrifiadurol. Mae enghreifftiau yn cynnwys – math o system weithredu, math o ffôn symudol, math o gyfrifiadur.
 • Gwybodaeth hanesyddol. Mae enghreifftiau yn cynnwys – sut y bu i chi ddod yn gwsmer i ni, cyfeiriadau a chyfeillion, gohebiaeth gyda’n tîm cymorth neu ein hadran gwasanaeth cwsmer neu unrhyw adborth ydych wedi’i yrru.
 • Gwybodaeth dechnegol. Mae enghreifftiau yn cynnwys – eich enw defnyddiwr a chyfrinair, cyfeiriadau IP, nifer galwadau (ac SMS) a chyrchfan, darparwr gwasanaeth ffôn symudol, hanes a hyd galwadau (ac SMS), galwadau prawf ac SMS a wnaed, canfod lleoliadau i gynorthwyo mewn gwasanaethau galwadau RWG Mobile, unrhyw rifau ydych wedi cyn-gofrestru ar gyfer ein gwasanaethau, cwcis.
 • Cynnyrch neu wybodaeth am wasanaethau. Mae enghreifftiau yn cynnwys – y cynnyrch neu’r gwasanaeth a ddefnyddiwch neu wedi ceisio eu defnyddio neu’r cynnyrch neu’r gwasanaethau yr ydych wedi’u harchebu ac/neu wedi’u dosbarth ac unrhyw wybodaeth gysylltiedig.
 • Gwybodaeth berthnasol i farchnata. Mae enghreifftiau yn cynnwys – cynnyrch a gwasanaethau yr ydym wedi marchnata i chi a’ch ymatebion i rhain, cystadlaethau yr ydych wedi ymgeisio a’ch cofnodion, dolenni yr ydych wedi ymweld â hwy ar eich tudalennau, hyrwyddiadau yr ydych wedi cyfranogi, a negeseuon e-bost dewis ymuno ai peidio. (Dalier sylw: os ydym wedi derbyn cais i beidio gyrru negeseuon electronig masnachol i gyfeiriad e-bost penodol, efallai gwnawn gadw’r manylion a’r cais am gyfnod amhenodol er mwyn cydymffurfio â’r cais hwn.)
 • Gwybodaeth gyfreithiol. Mae enghreifftiau yn cynnwys llofnodion electronig a chytundebau electronig i’n Hamodau a Thelerau a gwybodaeth a Threfniadau Trwydded Defnyddwyr Terfynol (EULA) y dylem eu cadw o dan gyfreithiau perthnasol.

PAM FOD RWG Mobile YN CASGLU’R WYBODAETH HON? SUT YDYM YN DEFNYDDIO’R WYBODAETH?

Ein prif reswm am gasglu’r wybodaeth hon yw er mwyn darparu y gwasanaeth gorau posibl i chi. Yn benodol, casglwn a defnyddiwn y wybodaeth hon i:

 • Darparu nwyddau ac/neu wasanaethau i chi;
 • Creu eich cyfrif a chadarnhau y gellir sefydlu eich cyfrif;
 • Cyfleu cynnyrch cyfathrebiadau ar eich rhan;
 • Marchnata ein busnes i chi, darparu cystadlaethau a phethau tebyg;
 • Trefnu i drydydd partïon ddarparu ein nwyddau ac/neu wasanaethau i chi fel sy’n angenrheidiol;
 • Rheoli ein perthynas ariannol a masnachol gyda chi;
 • Cadarnhau pwy ydych chi;
 • Gorfodi polisi defnydd teg a diweddu bwndeli;
 • Cynorthwyo gyda’n gwasanaeth cwsmer i chi a datrys unrhyw gwynion neu anghydfodau;
 • Rheoli ein busnes a’n cyfleusterau technegol a chynllunio datblygiad y dyfodol;
 • Datgelu i ddarpar fuddsoddwyr yn neu brynwyr ni neu ein busnes;
 • Gwarchod eich buddiannau chi a ni gan gynnwys yn benodol gorfodi unrhyw amodau a thelerau yr ydych wedi cytuno iddynt ac i frwydro yn erbyn twyll; a
 • Cydymffurfio ag unrhyw ofynion cyfreithiol.

PAM MAE RWG Mobile YN CASGLU’R WYBODAETH HON? SUT Y DEFNYDDIWN Y WYBODAETH?

Cesglir gwybodaeth yn arferol:

 • Gan gyflenwr cyfanwerthu neu endid arall sy’n gynwysedig mewn cyflwyno gwasaneth i chi;
 • O’n hoffer cyfrifiaduron (e.e. manylion defnydd);
 • Mewn rhai achosion, o asiantaethau eraill fel asiantaethau adrodd credyd;
 • O unrhyw asiantaethau marchnata a wnawn eu defnyddio i farchnata ein cynnyrch a gwasanaethau; neu
 • Os ydych yn dod yn gwsmer i ni o ganlyniad i gaffael busnes gan y gwerthwr.

Daliwn wybodaeth bersonol:

 • Mewn ffeiliau papur
 • Mewn cronfeydd data a systemau cyfrifiadurol.

Rheolir a goruchwylir yr holl fath ddata yn unol ag unrhyw rwymedigaethau a disgwyliadau o dan y ddeddfwriaeth berthnasol. Gellir cael mynediad at eich gwybodaeth drwy weithwyr awdurdodedig neu ymgynghorwyr RWG Mobile neu ei gysylltiadau sydd angen mynediad er mwyn cyflawnir eu dyletswyddau perthnasol i waith ac/neu er mwyn darparu y cynnyrch neu wasanaeth perthnasol i chi. Defnyddiwn y fath fesurau diogelwch fel cyfrineiriau, lefelau mynediad defnyddwyr ac amgryptio ynghyd â lleoedd mynediad a reolir.

A ALLWCH CHI GAEL MYNEDIAD AT Y WYBODAETH SYDD GENNYM AMDANOCH?

Efallai y gwnewch holi am fynediad i wybodaeth a ddaliwn amdanoch. Gallwn godi ffi rhesymol am roi mynediad. Gallwn wrthod pan â’r awdurdod i wneud hynny o dan y ddeddfwriaeth berthnasol. Ni ryddheir gwybodaeth oni bai y gorfodir gan gyfraith a’r weithdrefn gyfreithiol briodol.

I BWY YDYM YN DATGELU GWYBODAETH?

Gallwn ddatgelu gwybodaeth i’r grwpiau neu’r unigolion canlynol:

 • Cyflenwyr cyfanwerthu ac endidau eraill sy’n gynwysedig mewn cyflwyno gwasanaeth i chi;
 • Cludwyr eraill, darparwyr ac/neu asiantaethau gwasanaeth partner er mwyn eich darparu â’r gwasanaeth neu nwyddau yr ydych wedi ei geisio;
 • Ein ymgynghorwyr proffesiynol, ymgynghorwyr technegol a marchnata;
 • Aelod arall o grŵp RWG Mobile;
 • Darpar fuddsoddwyr neu ein prynwyr neu ein busnes;
 • Ein hasiantwyr ac ailwerthwyr lle bo’n briodol;
 • Asiantaethau adfer dyled neu asiantaethau adrodd credyd mewn achosion o beidio talu;
 • Asiantaethau gwirio twyll;
 • Darparwyr taliad a’u cysylltiadau yn achos taliadau yn ôl a thaliadau dadleuol;
 • Asiantaethau gorfodi’r gyfraith mewn ymateb i gais cyfreithiol;
 • Awdurdodau’r llywodraeth mewn ymateb i gais cyfreithiol;
 • Unrhyw un a gwynwch iddynt amdanom neu’n gwasanaethau gan gynnwys unrhyw daliadau dadleuol;
 • Unigolyn sydd wedi hawlio bonws gennym ni am eich cyflwyno chi fel cwsmer tro cyntaf, cyn bellech ag y cynghorwn yr unigolyn hwnnw eich bod yn gwsmer tro cyntaf; ac/neu
 • Gweinyddwr unrhyw wasanaethau neu nwyddau corfforaethol a ddarperir i gwmni, grŵp, sefydliad, cymdeithas neu debyg.

Datgelir y wybodaeth a ddaliwch gyfrif gydag RWG Mobile yn ymhlyg i ddefnyddiwr RWG Mobile arall, ar-lein a chysylltiedig sydd â’ch rhif ffôn yn eu llyfr cyfeiriadau neu rhestr cysylltiadau y dylech lawrlwytho, gosod a chysylltu gyda’r cynnyrch RWG Mobile. Mae hon yn nodwedd o’r cynnyrch penodol hwnnw.

Gallwn ddatgelu gwybodaeth i ymateb i ofynion cyfreithiol, i warchod ein buddiannau neu i orfodi ein polisïau, gwarchod hawliau, eiddo neu ddiogelwch unrhyw un. Gallwn ni, ein partneriaid lleol, neu weithredwr neu gwmni sy’n hwyluso eich cyfathrebiad ddarparu eich gwybodaeth i awdurdod lleol priodol yn gyfrieithiol gan ofyn am y fath wybodaeth. Darparwn holl gymorth a gwybodaeth rhesymol i wireddu’r cais hwn a rydych felly yn caniatáu y fath ddatgeliad.

Lle rhyddheir gwybodaeth, bydd RWG Mobile yn gofyn, lle bo’n bosibl, bod y trydydd partïon hyn yn cymryd mesurau sefydliadol a thechnegol priodol i warchod eich gwybodaeth ac arsylwi’r ddeddfwriaeth berthnasol.

Gall eich gwybodaeth gael ei storio a’i phrosesu mewn unrhyw wlad lle mae RWG Mobile a’i gysylltiadau yn gweithredu a chynnal cyfleusterau, gan gynnwys y tu allan i’r UE. I ddibenion rhannu neu ddatgelu gwybodaeth yn unol ag adran 6 o’r Polisi Preifatrwydd hwn, ceidw RWG Mobile yr hawl i drosglwyddo eich gwybodaeth o’ch gwlad. Os yw RWG Mobile yn caffael neu werthu isgwmnïau, neu yn achos os yw RWG Mobile ac/neu ei asedau yn cael eu caffael gan drydydd parti, yna bydd gwybodaeth a ddelir gan RWG Mobile fel arfer yn un o’r asedau trosglwyddadwy. Cadwn yr hawl i gynnwys eich gwybodaeth, a gasglwyd fel aseid, mewn unrhyw fath o drosglwyddiad i drydydd parti.

Ac eithrio lle manylir uchod, nid yw RWG Moblie yn datgelu, gwerthu, masnachu fel arall drosglwyddo gwybodaeth i unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd oni bai bod rhaid gwneud hynny o dan gyfreithiau perthnasol neu drwy orchymyn awdurdodau cymwys.

BETH YW CWCIS A GIFS EGLUR? SUT MAE RWG Mobile YN EU DEFNYDDIO?

Mae cwcis yn ffeiliau bach a arbedir gan eich porwr we i gynorthwyo cymwysiadau penodol i’ch adnabod chi a’ch hoffterau. Defnyddiwn gwcis i bersonoli eich dangosfwrdd ac i wella eich profiad gyda ni drwy gofio opsiynau rydych wedi’u dewis yn y gorffennol a safleoedd rydych wedi ymweld â hwy ar ein gwefan yn flaenorol. Gall cwcis RWG Mobile gynnwys gwybodaeth adnabod. Mae hon yn ran o’r wybodaeth a gasglwn amdanoch. Gellir ei rhoi i drydydd parti i ddadansoddi ar ein rhan yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn.

Gall yr opsiwn cymorth ar far offer y rhan fwyaf o borwyr eich cynorthwyo i ddileu cwcis a’u hatal rhag cael eu storio ar eich cyfrifiadur yn y dyfodol. Os ydych yn dileu neu analluogi cwcis, gallwch weld nad yw rhai gwasanaethau RWG Mobile sydd wedi’u personoli ar gael i chi.

Efallai y gwnaiff RWG Mobile ddefnyddio gifs neu ffaglau gwe eglur i gyfrif eich ymweliadau i dudalen we benodol ar ei safle neu mewn negeseuon e-bost penodol a yrrir i chi. Ni chesglir gwybodaeth adnabyddadwy personol.

GWEFANNAU CYSYLLTIEDIG A CHYMWYSIADAU TRYDYDD PARTI

Os yw gwefannau RWG Mobile yn defnyddio deunydd hysbysebu yn berthnasol i gynnyrch arall neu ddarparydd gwasanaeth neu fynediad at wefan arall yna dylech ddeall nad yw’r cynnyrch, gwasanaethau a gwefannau hyn y tu draw i’n rheolaeth a nad yw’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol iddynt. Gall gwybodaeth gael ei chasglu amdanoch a’i thrin mewn modd gwahanol i sut mae RWG Mobile yn trin a chasglu eich gwybodaeth. Byddwch yn ofalus eich bod yn gwarchod eich gwybodaeth pan ydych yn defnyddio cynnyrch neu wasanaethau trydydd parti neu yn mynd ar wefannau trydydd parti. Ni wnaiff RWG Mobile ofyn i chi ddarparu eich enw defnyddiwr neu gyfrinair gan gymhwysiad, gwasanaeth neu wefan trydydd parti.

Os ydych yn defnyddio unrhyw ategion, ychwanegiadau neu gymwysiadau trydydd parti ynghyd â meddalwedd a chymwysiadau RWG Mobile, yna gall darparydd o’r fath gael mynediad at wybodaeth amdanoch. Nid yw RWG Mobile yn rheoli nac yn gallu rheoli sut mae darparydd y fath wasanaethau a chymwysiadau yn defnyddio unrhyw wybodaeth a gânt amdanoch mewn cysylltiad i’ch defnydd o’r uchod.

Sicrhewch eich bod yn adolygu unrhyw bolisïau preifatrwydd neu unrhyw amodau a thelerau sy’n berthnasol i ddefnyddio ategion, ychwanegiadau a chymwysiadau eraill na ddarperir gan RWG Mobile cyn i chi eu gosod hwy.

CYSYLLTU Â CHI, NEGESEUON E-BOST, AROLYGON AC ADBORTH

Efallai y gwnawn holi o dro i dro i chi ddarparu gwybodaeth am eich profiadau gyda’n cynnyrch a gwasanaethau. Nid ydych o dan unrhyw rwymedigaeth i ddarparu’r wybodaeth hon. Dylech wneud hun yn wirfoddol.

Efallai y gwnawn gysylltu â chi drwy e-bost, ffôn neu SMS, neu drwy addasu eich gwefannau i’ch hysbysu o unrhyw namau, newidiadau i wasanaethau neu debyg. Gallwn hefyd eich hysbysu drwy unrhyw un o’r dulliau uchod am unrhyw anghydfodau, troseddau neu waharddiadau a all ddigwydd mewn perthynas â’ch defnydd o’n gwasanaethau, cynnyrch neu rai ein cysylltiadau, ailwerthwyr neu asiantau heb gyfyngiad.

Efallai y gwnaiff RWG Mobile gysylltu â chi gyda nodweddion arbennig, hyrwyddiadau, cystadlaethau neu ohebiaeth marchnata tebyg. Gallwch ddewis peidio derbyn cyfathrebiadau pellach nad ydynt yn hanfodol drwy ddilyn y weithdrefn optio allan a amlinellir yn y cyfathrebiad a dderbyniwch.

Os ydych yn cystadlu mewn cystadleuaeth, ceidw RWG Mobile yr hawl i ddefnyddio unrhyw gynnwys gwreiddiol a ddarparwch fel rhan o’r gofynion ymgais i’w ddenfyddio mewn deunydd hyrwyddo yn y dyfodol. Gall hyn gynnwys eich enw a manylion eich gwlad. Gallwch ofyn, ar amser cystadlu mewn cystadleuaeth, i gael ond llythrennau cyntaf eich enw wedi’i ryddhau mewn deunyddiau hyrwyddo yn y dyfodol.

BETH OS NAD YDYCH YN DARPARU YR WYBODAETH A GEISIWN?

Os nad ydych yn darparu gwybodaeth a geisiwn yna gall niweidio eich gallu ac/neu parodrwydd i ddarparu neu gynnal gwasanaethau i chi. Mewn rhai achosion gall dorri eich contract gyda ni.

PA MOR HIR Y CADWN EICH GWYBODAETH?

Gwnaiff RWG Mobile a’i gysylltiadau, asiantaethau, ac ailwerthwyr gadw eich gwybodaeth cyhyd â sydd angen er mwyn cwrdd â’n rhwymedigaethau o dan gyfreithiau perthnasol ac at ddibenion casglu’r wybodaeth honno fel a amlinellwyd uchod yn adran “Pam fod RWG Mobile yn casglu’r wybodaeth hon a sut ddefnyddiwn y wybodaeth?”

Gwnaiff RWG Mobile waredu eich gwybodaeth mewn modd diogel.

A ELLIR ADDASU’R POLISI PREIFATRWYDD HWN?

Ceidw RWG Mobile yr hawl i addasu ychydig neu’r holl Bolisi Preifatrwydd fel sydd angen. Bydd unrhyw newidiadau ar gael oddi ar ein gwefannau. Daw’r Polisi Preifatrwydd i rym 30 diwrnod wedi’r dyddiad cyhoeddi. Gwnaiff eich defnydd parhau o’n cynnyrch, gwasanaethau neu gymwysiadau fod yn gyfystyr â derbyn y Polisi Preifatrwydd fel a addaswyd.

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close